☰ Menu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY DEFINIUJĄCE

§ 1
1. Ilekroć w Statucie Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie
Łódzkim jest mowa o:
1) statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
2) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim.
3) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć Sportową Szkołę Podstawową nr 3
 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
4) gimnazjum – należy przez to rozumieć Miejskie Gimnazjum Sportowe
w Aleksandrowie Łódzkim.
5) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
 Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
6) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Zespole Szkół
 Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
7) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie
Łódzkim oraz Samorząd Miejskiego Gimnazjum Sportowego.
8) uczniach – należy przez to rozumieć wszystkich Uczniów Zespołu Szkół Sportowych
 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
9) rodzicach – należy przez to rozumieć wszystkich Rodziców (prawnych opiekunów)
uczniów Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie
Łódzkim.
10) nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych
Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
11) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych
im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim.
12) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Aleksandrów Łódzki.
13) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty. 2

ROZDZIAŁ 2
NAZWA SZKOŁY

§ 2
1. Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim jest jednostką
organizacyjną oświaty, powołaną do realizacji konstytucyjnego prawa obywateli do nauki.
2. W skład Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
wchodzą:
1) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
2) Miejskie Gimnazjum Sportowe w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 3
1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim jest Gmina Aleksandrów Łódzki.
2. Organem nadzorującym Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego
w Aleksandrowie Łódzkim jest Łódzki Kurator Oświaty.

§ 4
1. Siedzibą Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim jest
kompleks budynków w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Bankowej 7/11.
2. Szkoła posiada obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego
 w zakresie lekkiej atletyki.
3. Szkolenie sportowe w zakresie pływania prowadzone jest w wybudowanej przy szkole
 Miejskiej Pływalni „Olimpijczyk” na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem
 Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego, a dyrektorem Miejskiej Pływalni
 „Olimpijczyk” w Aleksandrowie Łódzkim.

§ 5
Swym zasięgiem Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
obejmuje całą Gminę Aleksandrów Łódzki.
Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim nie posiada własnego
obwodu.

§ 6
Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim na prośbę rodziców,
po uzgodnieniu z organem prowadzącym może przyjąć dzieci zamieszkałe poza zasięgiem gminy
(jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca).

§ 7
1.Statut określa zasady działalności szkoły i obowiązuje wszystkich członków społeczności
 szkolnej.
2.Statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły.
3.Tworzone na podstawie statutu regulaminy nie mogą być z nim sprzeczne, a także powtarzać
 kwestii w nim rozstrzygniętych. 3

§ 8
1. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.
2. Z wnioskiem pisemnym o zmianę statutu mogą wystąpić:
1) grupa co najmniej 5 – osobowa członków Rady Pedagogicznej,
2) Dyrektor,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
3. Wnioski przyjmuje i analizuje pod względem prawnym i merytorycznym specjalnie powołana
 do tego celu przez Radę Pedagogiczną Komisja Statutowa, w liczbie co najmniej 5 osób.
4. Komisja Statutowa przedstawia Radzie Pedagogicznej złożone wnioski na posiedzeniu zwykłym
 lub nadzwyczajnym, nie później jednak niż trzy miesiące od ich złożenia.
5. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o dokonanych zmianach w statucie:
1) organ prowadzący szkołę,
2) organ nadzorujący szkołę.

§ 9
W szkole może działać Rada Szkoły, powołana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
ROZDZIAŁ 3
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
 
§ 10
1.Szkoła jest placówką publiczną, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przeprowadza rekrutację uczniów określoną w dziale IX
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego oraz ramowy plan nauczania,
 5) realizuje programy szkolenia sportowego z lekkiej atletyki oraz pływania
 równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.
 6) samodzielnie prowadzi obsługę finansową
2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi w:
1) szkole podstawowej sześć lat, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się
 sprawdzian,
 2) gimnazjum trzy lata, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin,
dający możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
 
§ 11
1. Szkoła prowadzi ciąg klas sportowych o profilu lekkoatletycznym oraz klasy sportowe
o profilu pływackim.
2. Utworzenie kolejnej klasy sportowej wymaga zgody organu prowadzącego.
3. Zajęcia specjalizacji sportowej prowadzone są według programu szkolenia sportowego
opracowanego dla poszczególnych specjalności i dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie
z odrębnymi przepisami.
4. W szkole działa oddział przedszkolny dzieci 6-letnich. 4
5. Uczniowie realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia
 właściwym dla określonego etapu edukacji.
6. Szkolenie sportowe szkoła prowadzi we współpracy z Międzyszkolnym Klubem Sportowym
 „MKS Aleksandrów”
7. Szkolenie sportowe szkoła może prowadzić we współpracy ze związkami sportowymi, klubami
 sportowymi lub innymi organizacjami sportowymi.
8. W ramach zadań szkolenia sportowego szkoła może nawiązywać kontakty zagraniczne
 z różnymi szkołami i organizacjami sportowymi działającymi na terenie danych państw.
9 . Szczegółowe zasady tworzenia klas i szkół sportowych w drodze rozporządzenia określa
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z Prezesem Urzędu
Kultury Fizycznej i Turystyki.
 
§ 12
 
1. Organizacja szkoły przewiduje:
1) kształcenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach lekkoatletyka
 i pływanie,
2) realizację podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez
 MEN,
3) realizowanie szkolnego programu nauczania zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 4) wybór odpowiedniego programu nauczania oraz zajęć edukacyjnych dla danego oddziału
 uwzględniając możliwości ucznia i wyposażenie szkoły,
 5) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem w szczególności ich
 potrzeb rozwojowych,
 6) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej (zgodnie z obowiązującymi
 przepisami w tym zakresie),
 7) współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
 instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
 8) różne formy współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania wychowania i profilaktyki,
 9) różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
 lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
 10) uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej Dyrektor, współdziałając z Radą
 Rodziców lub Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim umożliwia
 spożywanie bezpłatnych ciepłych posiłków w stołówce szkolnej na zasadach ustalonych
 z tymi organami.
 
2. Działalność edukacyjną szkoły określają:
1) szkolne zestawy programów nauczania, które dopuszcza w formie zarządzenia do
 użytku szkolnego Dyrektor szkoły, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną
 i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców;
2) Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki będące alternatywą dla zagrożeń
 społecznych młodego człowieka, które uchwala Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców
 po zasięgnięciu opinii samorządów szkolnych:
a) Program Wychowawczy szkoły zawiera treści i działania o charakterze
wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,
b) Program Profilaktyki Szkoły obejmuje wszystkie działania zapobiegające
lub naprawcze realizowane na terenie szkoły,
c) Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Szkoły stanowią załącznik
do niniejszego statutu,
d) wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek
realizować Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki,
e) treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych
każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz podczas
wszystkich zajęć pozalekcyjnych, 5
3) Wewnątrzszkolny System Oceniania, który uchwala Rada Pedagogiczna
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu szkolnego, stanowi integralną
część Statutu Zespołu Szkół Sportowych.
 
§ 13
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
lub organizację dojazdu do szkoły jest organizowana świetlica.
 
§ 14
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów
 mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
 i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) izb lekcyjnych i pracowni przedmiotowych,
2) pracowni informatycznych,
3) biblioteki,
4) świetlicy,
5) stołówki,
6) gabinetu pielęgniarki szkolnej,
7) sal gimnastycznych
8) siłowni,
9) stadionu lekkoatletycznego.
10) Izby Tradycji Szkoły
11) Izby Pamięci Ucznia, Nauczyciela i ZNP
 
§ 15
 
1. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają
 odrębne przepisy.
2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny
 tok lub program nauki albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, pod
 warunkiem składania egzaminów klasyfikacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
§ 16
1. Zasady wydawania świadectw i innych druków szkolnych, ich wzory, sposób dokonywania
na nich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają
 odrębne przepisy.
 
§ 17
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz słuchaczy szkół wyższych
 kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia
 zawartego pomiędzy Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą i poszczególnymi nauczycielami,
 a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Zasady odbywania praktyki studenckiej określa plan praktyk określony przez uczelnie, która
 kieruje studenta na praktykę oraz zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
3. Dyrektor przydziela nauczyciela – opiekuna praktyki studenckiej, który opiekuje się studentem
 i czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki. 6
4. Dyrektor może zlecać przeprowadzenie modułu zajęć innym, niż pracownicy szkoły, osobom,
 które posiadają wymagane kwalifikacje do realizacji tych zajęć.
 
§ 18
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność
 wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
 i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża Dyrektor szkoły
 po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.
 
DZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
 
ROZDZIAŁ 1
REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY
 
§ 19
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości
ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu
się na wartości kultur Europy i świata.
 
§ 20
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz sportowej.
2. Podstawowym zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków
umożliwiających im godzenie nauki ze sportem. Realizacja tego zadania wymaga odpowiedniej
organizacji zajęć dydaktycznych, a w szczególności:
1) organizowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby proces dydaktyczny był
dostosowany do rozkładu zajęć sportowych,
2) powierzenie tych zajęć nauczycielom osiągającym wysokie efekty w pracy
 pedagogicznej.
 
§ 21
 
Głównym celem szkoły jest:
1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego
w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
2) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości,
3) rozwój zainteresowań i predyspozycji sportowych poprzez harmonijne kształcenie dzieci
i młodzieży uzdolnionej sportowo zgodnie z realizacją programu szkoleniowego dyscyplin
sportowych lekka atletyka oraz pływanie,
4) propagowanie i realizacja modelu wychowania opartego o idee olimpijskie
i współzawodnictwo sportowe, 7
5) przygotowanie uczniów zawodników do reprezentowania szkoły, gminy, regionu
i województwa w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce i pływaniu w różnych
kategoriach wiekowych.
 
 § 22
Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza oraz działalność organów szkoły
i organizacji działających na terenie szkoły jest prowadzona zgodnie z zasadami pedagogiki,
przepisami prawa oświatowego, zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 23
1. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, a w szczególności:
1) Umożliwia:
a) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do:
 a. pomyślnego złożenia sprawdzianu końcowego, dającego możliwość dalszego
 kształcenia w gimnazjum oraz egzaminu końcowego dającego możliwość
 dalszego kształcenia w wybranej szkole ponadgimnazjalnej,
 b. uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz
 kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
b) dokonanie przyszłym absolwentom świadomego wyboru dalszego kierunku
 kształcenia,
c) podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w tym
 organizowanie nauki religii na wniosek rodziców uczniów,
d) korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
e) rozwój zdolności motorycznych i szkolenie w zakresie poszczególnych
 konkurencji lekkoatletycznych w kategorii dzieci, młodzików i juniorów młodych.
f) naukę pływania dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum.
 2) Uczy:
a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia, przygotowania do publicznych wystąpień,
c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
d) pełnienia roli zawodnika i kibica oraz poszanowania rywala i wzajemnego
wspierania się w osiąganiu celu,
e) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
f) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
g) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych,
h) poszanowania majątku szkolnego, troski o estetyczny wygląd szkoły i jej
otoczenia,
i) zachowań proekologicznych.
 3) Kształtuje:
a) umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
b) postawy takie, jak: szacunek dla drugiego człowieka,
 umiejętność współpracy w zespole, pokonywanie swych słabości, osiąganie
 sukcesów,
c) postawy patriotyczne, emocjonalne więzi z regionem i ojczyzną,
d) umiejętność prawidłowego przeżywania sukcesu i porażki oraz umiejętności
 wykorzystywania stresu jako czynnika mobilizującego do walki, 8
e) środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych
w ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie,
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
4) Rozwija:
a) uzdolnienia i indywidualne zainteresowania uczniów,
b) ogólną sprawność fizyczną uczniów.
 5) Realizuje:
a) podstawy programowe kształcenia ogólnego, określone odrębnymi przepisami,
b) własny model wychowawczy sprzyjający kształtowaniu postaw humanistycznych,
przygotowując uczniów do życia w świecie ludzi dorosłych,
 Wzorem dla młodych sportowców jest patron szkoły Józef Jaworski, olimpijczyk,
 znany z uporu, waleczności, walki „fair play” i odwagi,
c) zadania wychowawcze zgodnie z ustalonym programem wychowawczym
i profilaktyki szkoły.
 6) Sprzyja zachowaniom proekologicznym.
 7) Stosuje wewnątrzszkolny system oceniania.
 8) Przygotowuje uczniów do:
a) samodzielnego życia i wyboru dalszej drogi życiowej zgodnej z ich
 predyspozycjami i zainteresowaniami w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość,
b) rozwiązywania problemów poznawczych i realizacyjnych oraz do rozumienia
 języka mediów,
c) stawania się obywatelami Zjednoczonej Europy i świata,
d) efektywnego udziału w życiu społecznym,
e) życia w społeczeństwie informacyjnym,
f) reprezentowania szkoły w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych.
9) Sprawuje opiekę nad uczniami uwzględniając ich wiek, potrzeby oraz możliwości
 rozwojowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
10) Realizuje programy, projekty i zajęcia będące alternatywą dla zagrożeń społecznych
 młodego człowieka.
 11) Zapewnia:
a) bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania, zatwierdzanych przez
Radę Pedagogiczną i opiniowanych przez Radę Rodziców,
b) wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu
 nauczania.
 12) W miarę możliwości udziela pomocy dzieciom z rodzin o niskim statusie materialnym
 i dysfunkcyjnych.
 13) Organizuje:
a) naukę religii zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) bezpłatne i odpłatne zajęcia pozalekcyjne,
c) doradztwo związane z wyborem kierunków dalszego kształcenia i wyborem
zawodu.
 14) Wspiera rozwój uczniów, wdrażając ich do samodzielności i świadomego podejmowania
 decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji
 15) Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.
 16) Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 17) Budzi szacunek do pracy poprzez dobrą jej organizację na rzecz szkoły i środowiska
 18) Wdraża do dyscypliny i punktualności.
 19) Stwarza warunki:
a) dla rozwoju uczniów, ich zainteresowań artystycznych i sportowych poprzez
 organizację kół zainteresowań, imprez kulturalnych i sportowych, olimpiad
 i konkursów w miarę posiadanych środków finansowych,
b) harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych 9
 20) Współpracuje z rodzicami uczniów.
 21) Wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
§ 24
1. Wymienione w cele i zadania szkoła realizuje poprzez:
1) realizowanie obowiązujących w szkole programów,
2) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
3) rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów uczniów w nauce zgodnie
z przyjętym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości
psychofizycznych uczniów,
5) korzystanie z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
6) opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwienie
realizowania indywidualnych form i programów nauczania,
7) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie,
8) organizowanie nauczania indywidualnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
9) możliwość utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów uzdolnionych osiągających
bardzo dobre wyniki w nauce,
10) prowadzenie w szerokim stopniu orientacji zawodowej przy współpracy instytucji
mogących służyć pomocą w tym zakresie,
11) organizowanie lekcji religii zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) zapewnienie zgodnych z przepisami BHP warunków pracy uczniów i nauczycieli
w szkole,
13) zapewnienie uczniom pomocy pedagogicznej w osobach pedagoga szkolnego,
wychowawców i nauczycieli,
14) współpracę nauczycieli ze sobą, nauczycieli z rodzicami, pedagogiem szkolnym,
organizacjami i instytucjami mogącymi służyć pomocą,
15) umożliwienie uczniom zrzeszania się i zakładania organizacji (zgodnie z przepisami),
uczestnictwo w już istniejących,
16) uczestnictwo w zajęciach świetlicowych,
17) możliwość korzystania z obiadów i drugiego śniadania,
18) udzielanie uczniom pomocy materialnej lub finansowej wg obowiązujących przepisów
i możliwości szkoły,
19) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym
wyposażeniem,
20) organizację imprez sportowych oraz współpracę z klubami i organizacjami sportowymi,
21) dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy.
22) zapewnienie pracownikom i uczniom poszanowania ich przekonań światopoglądowych
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę
języka polskiego oraz historii i kultury polskiej,
23) stwarzanie warunków do nabywania umiejętności i wiedzy przygotowujących do
świadomego wyboru swojego miejsca we współczesnym świecie,
24) poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej,
25) poznawanie historii miasta i okolic, własnego regionu oraz regionów Polski,
26) organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy i dalszych miejsc pamięci narodowej,
27) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne,
28) udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, między innymi: kołach przedmiotowych
i kołach zainteresowań,
29) organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych. 10
§ 25
1. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła realizuje następujące działania:
1) diagnozowanie środowiska ucznia,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia oraz
umożliwianie ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowanie rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu
 Wychowawczego szkoły i Programu Profilaktyki, o których mowa w odrębnych
przepisach oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,
8) wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym
zakresie,
9) wspieranie nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
10) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
 ucznia,
11) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
 wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
 potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
 i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
 sprostanie tym wymaganiom,
12) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
13) rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
14) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 3 są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami,
2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w Szkolnym Zestawie Programów
§ 26
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz swoich możliwości.
 Wykonywanie zadań opiekuńczych polega między innymi na:
 1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa
 i higieny,
 2) sprawowaniu indywidualnej opieki nad potrzebującymi uczniami,
 3) ubezpieczaniu uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby edukacyjne i rozwojowe
 uczniów:
1) zajęcia specjalizacji z lekkiej atletyki i pływania,
2) naukę języków obcych w klasach I - III szkoły podstawowej,
3) zajęcia sportowo – rekreacyjne, w tym zajęcia na pływalni,
4) zajęcia zgodnie z zainteresowaniami ucznia,
5) zajęcia komputerowe,
6) zajęcia wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i V I szkoły podstawowej
 oraz I - III gimnazjum,
7) gimnastykę korekcyjną w klasach I - III szkoły podstawowej. 11
§ 27
1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:
 1) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
 oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 5) porad dla uczniów,
 6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami psychoedukacyjnymi
 wymaga zgody rodziców, zajęciami specjalistycznymi - opinii Poradni Psychologiczno –
 Pedagogicznej i zgody rodziców .
3. Na realizację zajęć, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2 przeznacza się:
1) godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z ramowego planu nauczania,
2) godziny przydzielone przez organ prowadzący.
 Na życzenie rodziców szkoła organizuje rożne formy zajęć pozalekcyjnych (również płatnych).
§28
1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:
 1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych, doraźnej lub stałej pomocy
 finansowej,
 2) występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego o udzielenie
 pomocy w zakresie przekraczającym możliwości szkoły,
 3) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,
 4) udzielaniu organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług Poradni Psychologiczno –
 Pedagogicznej, w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego obniżenia
 wymagań edukacyjnych, przeprowadzenie testów diagnozujących predyspozycje
 zawodowe.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust.1 pkt 1 przyznaje powołana przez dyrektora
 Komisja działająca w oparciu o przyjęty regulamin, z uwzględnieniem obowiązujących
 przepisów.
ROZDZIAŁ 2
ZADANIA OPIEKUŃCZE – BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE
§ 29
1. Zadania opiekuńcze szkoła wykonuje wobec uczniów, uwzględniając przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. W czasie pobytu w szkole uczeń otoczony jest opieką wszystkich pracowników szkoły
a w szczególności nauczycieli.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie przebywania na terenie szkoły oraz
na organizowanych przez szkołę zajęciach poza jej obrębem nauczyciele i uczniowie
obowiązani są do:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach
i placówkach publicznych,
2) przestrzegania zasad BHP obowiązujących w szkole,
3) przestrzegania procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów, 12
4) przestrzegania regulaminu sal gimnastycznych, siłowni i stadionu lekkoatletycznego
podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć specjalizacji z lekkiej atletyki,
5) przestrzegania regulaminu Miejskiej Krytej Pływalni podczas zajęć z pływania,
6) organizowania zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek szkolnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami bhp oraz obowiązującym regulaminem wycieczek,
7) ubezpieczenia się od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ustalonych przez Dyrektora
szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
8) uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu
i wzroku są otoczeni szczególną opieką, mającą na celu umożliwienie im ukończenie
szkoły,
9) w trosce o zdrowie i rozwój fizyczny uczniów Dyrektor szkoły współpracuje z miejskimi
placówkami opieki zdrowotnej,
10) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych
za bezpieczeństwo i zdrowie ucznia odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia
i sprawujący opiekę. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania
Dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć oraz
sporządzenia protokołu ze zdarzenia ,
11) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych
kierownik wycieczki wraz z opiekunami,
12) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas zajęć na obiektach sportowych
wszystkie drzwi zewnętrzne i szatnie powinny być zamknięte.
Nauczyciel wychowania fizycznego osobiście przyprowadza uczniów klas I - III szkoły
podstawowej z części dydaktycznej i odprowadza ich po zajęciach,
13) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych wychowania fizycznego oraz
w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkolę uczniowie nie mogą
pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych,
 14) podczas nauki pływania uczniowie powinni pozostawać pod stałym nadzorem
 i obserwacją nauczyciela i ratownika,
15) w przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia lekcyjne z danego przedmiotu mogą być
odwołane z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,
16) celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i obiektów sportowych
pełnione są dyżury nauczycielskie,
17) za bezpieczeństwo uczniów na 15 minut przed pierwszym dzwonkiem i w czasie przerw
odpowiadają nauczyciele dyżurujący (zgodnie z obowiązującym regulaminem
i harmonogramem dyżurów),
 18) nauczyciele pełnią dyżur w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przed zajęciami i po
 zajęciach według aktualnego harmonogramu sporządzonego przez Wicedyrektora do
 spraw pedagogicznych szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 (regulamin dyżurów),
 19) nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i po
 każdej swojej lekcji zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez
 Wicedyrektora do spraw sportu,
 20) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez
 innego nauczyciela,
21) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo lub inny
 nauczyciel zgodnie z harmonogramem dyżurów obowiązującym w danym dniu,
22) nauczyciel prowadzący ostatnie zajęcia z daną klasą czy grupą, opiekuje się uczniami aż
 do ich wyjścia ze szkoły oraz sprowadza uczniów do szatni, 13
23) zasady opieki i bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć poza terenem szkoły (wycieczki,
 rajdy, zawody sportowe itp.) określa obowiązujący regulamin organizowania wycieczek,
 obozów sportowych i wyjazdów na zawody sportowe dla Uczniów Zespołu Szkół
 Sportowych,
24) nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe zobowiązani są do szczególnej troski
 o bezpieczeństwo uczniów m.in. poprzez właściwą organizację zajęć oraz należyty stan
 techniczny używanego sprzętu sportowego,
25) na boisku szkolnym poza zajęciami szkolnymi dziecko przebywa na odpowiedzialność
rodziców,
26) każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielania pomocy
w nagłych sytuacjach,
27) uczniom z rodzin patologicznych lub w trudnych warunkach materialnych Dyrektor wraz
z Radą Rodziców na wniosek zainteresowanych rodziców organizują doraźną pomoc
materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie środków na
tą działalność.
 
DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
 
ROZDZIAŁ 1
 ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
§ 30
Organami szkoły są:
 1) Dyrektor,
 2) Rada Pedagogiczna,
 3) Rada Rodziców,
 4) Samorząd Uczniowski
a) Szkoły Podstawowej
b) Gimnazjum
 
§ 31
1. Tryb powoływania w/w organów regulują odrębne przepisy.
2. Zadania, obowiązki i kompetencje organów szkoły określają przepisy prawa.
3. Organy szkoły działają na podstawie właściwych przepisów i opracowanych regulaminów,
które nie mogą być ze sobą sprzeczne. 14
ROZDZIAŁ 2
DYREKTOR SZKOŁY
§ 32
1. Szkołą kieruje Dyrektor.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Kandydata na Dyrektora wyłania się drogą postępowania konkursowego, przeprowadzonego
przez organ prowadzący.
4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.
5. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie, i nadzorowanie pracy
szkoły.
6. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy Wicedyrektorów oraz osób zajmujących inne stanowiska
kierownicze.
7. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
8. Jako przedstawiciel administracji oświatowej Dyrektor pełni nadzór nad realizacją obowiązku
szkolnego przez uczniów.
§ 33
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz
 pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie tym Dyrektor w szczególności:
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
ustala i egzekwuje ich zakresy obowiązków oraz wydaje im polecenia służbowe,
 2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
 szkoły, zgodnie ze statutem i innymi przepisami w tym zakresie:
a) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
 odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
 pracowników,
b) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników
 szkoły zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – po zapewnieniu niezbędnych
 warunków,
c) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym
 odrębnymi przepisami,
 d) stosuje zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia
 wysokości dodatku motywacyjnego,
 e) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie
 z ustalonym regulaminem.
 
§ 34
1.Do kompetencji Dyrektora należy:
1) W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową szkoły:
a) kierowanie działalnością szkoły,
b) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
c) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków do harmonijnego
 rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
d) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji
 i promocji uczniów,
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, który obejmuje:
 a. zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań, 15
 b. plan hospitacji,
 c. tematykę szkoleń nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniających
 w szczególności wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru
 pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym,
 d. inne informacje, uznane przez Dyrektora szkoły lub placówki za istotne,
 f) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawianie Radzie
 Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacji o realizacji planu nadzoru
 zawierającej:
 a. zakres wykonania planu,
 b. wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego (w szczególności:
 wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów
 i wychowanków, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,
 wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych oraz
 wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 c.ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami
i wychowankami),
 d. podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru
 pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach,
g) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
 dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów po zaopiniowaniu
 go przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców,
h) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły,
i) przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
j) występowanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły,
k) kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego i wydania decyzji
administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza
szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego,
l) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka,
 ł) kontrolowanie przestrzegania postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
 stosowanych wobec uczniów,
 m) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, jeżeli są zgodne
 z prawem oświatowym,
 n) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami szkoły,
o) powierzenie stanowiska Wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej,
p) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
 nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych
 przepisach,
q) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela,
r) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
 w organizacji praktyk pedagogicznych,
s) współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie prawidłowej
 organizacji i przebiegu pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
2) W zakresie spraw organizacyjnych:
 a) przygotowywanie projektu planu pracy szkoły,
 b) opracowywanie arkusza organizacyjnego szkoły,
 c) odpowiedzialność za prawidłową organizację i przebieg egzaminów,
 sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,
 c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 d) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
 warunków określonych odrębnymi przepisami. 16
3) W zakresie spraw finansowych:
a) opracowanie planu finansowego szkoły i przedstawienie go do zaopiniowania
 Radzie Pedagogicznej,
b) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie
 określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady
 gospodarki finansowej szkół,
4) W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły,
 b) organizowanie wyposażenia szkoły w środki edukacyjne i sprzęt szkolny,
 c) organizowanie i nadzorowanie sekretariatu szkoły,
 d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz
 prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
 e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno
 – remontowych,
 f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
5) W zakresie spraw porządkowych i BHP:
a) zapewnienie uczniom – zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p. pożarowymi
 – prawidłowych warunków nauki oraz warunków pracy nauczycielom i innym
 pracownikom szkoły,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w szkole
 porządku oraz dbałości o jej czystość i estetykę.
c) wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony,
§ 35
Dyrektor szkoły może ponadto, w porozumieniu z organem prowadzącym, organem sprawującym
nadzór pedagogiczny zmieniać lub wprowadzać nowe profile kształcenia.
§ 36
1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
 i Samorządem Uczniowskim, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze
 sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy szkoły,
3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno – wychowawczej
 szkoły,
4) składa organowi prowadzącemu okresowe sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
 2. Dyrektor wykonuje też inne zadania określone przepisami prawa.
ROZDZIAŁ 3
RADA PEDAGOGICZNA
§ 37
W szkole działa jedna Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły realizującym
statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 17
§ 38
1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony
 przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
 1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń
 Rady Pedagogicznej,
 2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
 3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
 4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących
 członkami tego organu.
§ 39
 Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) zawiadomienie (co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem) wszystkich
 członków Rady Pedagogicznej o terminie, miejscu i porządku zebrania zgodnie
 z regulaminem Rady,
2) przygotowanie i prowadzenie obrad (w przypadkach uzasadnionych obrady Rady
 Pedagogicznej może prowadzić osoba upoważniona przez Dyrektora szkoły),
3) zwołanie nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej na złożony mu pisemny
wniosek:
a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) organu prowadzącego szkołę,
c) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
§ 40
1. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania
 i promowania uczniów oraz dokonania analizy pracy szkoły,
3) w miarę bieżących potrzeb zgodnie z jej regulaminem,
 4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach w trybie natychmiastowym,
 5) w sytuacjach uzasadnionych potrzebami szkoły mogą być organizowane oddzielne
 zebrania Rady Pedagogicznej nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą się odbyć na wniosek:
1) przewodniczącego,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) organu prowadzącego szkołę,
4) co najmniej 1/3 członków rady.
§ 41
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,
2) zatwierdzanie szkolnego zestawu programów i podręczników
3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7) Uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności. 18
§ 42
1. Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy opiniowanie:
1) organizacji pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
 i pozalekcyjnych,
2) projektu planu finansowego szkoły,
3) wniosków Dyrektora szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
 wyróżnień,
4) propozycji Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
 wychowawczych i opiekuńczych,
 5) kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły zaproponowanego przez organ prowadzący,
 o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
 6) przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły,
 7) decyzji Dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska Wicedyrektora,
 8) wniosków o indywidualny program lub tok nauki,
 9) kandydata do stypendium ( średnia ocen) za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 10) wysokości stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 11) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 12) dodatkowe zajęcia edukacyjne, z puli godzin będących w dyspozycji Dyrektora,
 13) organizacji tygodnia pracy,
 14) programów nauczania opracowanych przez nauczycieli i włączonych do szkolnego
 zestawu programów.
2. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
§ 43
 1. Ponadto Rada Pedagogiczna:
 1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala go na swoim zebraniu,
 po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorządy Uczniowskie,
2) może wystąpić pisemnie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie
 nauczyciela (ze stanowiska ) z funkcji Dyrektora przed upływem kadencji podając
 szczegółowe uzasadnienie,
3) może wystąpić pisemnie do Dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela z funkcji
 wicedyrektora lub innej osoby zajmującej w szkole stanowisko kierownicze, podając
 szczegółowe uzasadnienie,
4) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
 na stanowisko Dyrektora szkoły,
 5) wykonuje zadania Rady Szkoły, w przypadku, gdy rada ta nie została powołana,
 6) rozpatruje, skierowane do niej wnioski Rady Rodziców, dotyczące wszystkich spraw
 szkoły,
 7) rozpatruje, skierowane do niej wnioski i opinie samorządu szkolnego dotyczące wszystkich
 spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,
 8) wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny, na wniosek ucznia nieklasyfikowanego
 z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
 9) może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej,
 10) może, w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 11) może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, promować do klasy programowo
 wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego,
 12) analizuje wnioski Dyrektora szkoły wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz
 informacje o działalności sportowej szkoły dwa razy w roku,
 13) opracowuje i uchwala Wewnątrzszkolny System Oceniania,
 14) zatwierdza kryteria oceny zachowania uczniów, 19
 15) przedstawia kuratorowi oświaty wniosek o przyznanie uczniowi stypendium Ministra do
 spraw oświaty,
 16) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym i rozpatrującym odwołanie
 od oceny nauczyciela,
 17) ustala wspólnie z Dyrektorem termin odpracowania dodatkowych dni wolnych od pracy
§ 44
1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do:
1) nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą
 naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
 i innych pracowników szkoły;
 2) czynnego uczestnictwa:
 a) we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej,
 b) komisji, do których zostali powołani,
 c) w wewnątrzszkolnym samokształceniu,
 3) przestrzegania i realizowania uchwał Rady Pedagogicznej, także wtedy, gdy zgłosili do
 nich swe zastrzeżenia,
 4) składania przed Radą Pedagogiczną sprawozdań lub raportów z wykonania przydzielonych
 zadań.
§ 45
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
2. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej są do wglądu organu prowadzącego i organu
 nadzorującego.
§ 46
1. Podjęte przez Radę Pedagogiczną uchwały i wnioski stają się obowiązujące od momentu
ich uchwalenia.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków.
3. Uchwała Rady Pedagogicznej o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia
szkoły jest podstawą wpisu do arkusza ocen.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów, ukończenia
szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki stanowią dokumentacje przebiegu
nauczania.
5. Wstrzymanie uchwały może nastąpić w przypadku jej niezgodności z prawem.
6. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wstrzymaniu uchwały organ prowadzący oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny.
7. Rozstrzygnięcie organu nadzoru pedagogicznego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,
jest ostateczne.
ROZDZIAŁ 4
RADA RODZICÓW
§ 47
 
1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi samorządową reprezentację rodziców uczniów
 szkoły – oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.20
2. Rada Rodziców jest powołana do organizowania współudziału rodziców w realizacji zadań
wychowawczo – opiekuńczych, dydaktycznych i sportowych szkoły.
3. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa ustawa o systemie oświaty:
1) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału,
2) w wyborach, o których mowa w punkcie 1) jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic,
3) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny ze statutem szkoły i określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb racy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców szkoły.
§ 48
1. Rada Rodziców jako organizacja wewnątrzszkolna prowadzi swą działalność w ścisłym
porozumieniu i uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. W szczególności Rada Rodziców powołana
jest do:
1) ułatwiania szkole współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów w sprawach
związanych z nauką i wychowaniem,
2) bezpośredniej pomocy szkole w realizacji stojących przed nią zadań wychowawczych
 i opiekuńczych,
3) współdziałania ze szkołą w polepszeniu warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Rada Rodziców reprezentuje poglądy i jest rzecznikiem interesów społeczności rodzicielskiej.
 3. Kierując się zasadami prawa i demokracji, wpływa na jakość pracy szkoły.
4. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły,
5. Rada Rodziców w szczególności:
 1) uczestniczy w perspektywicznym programowaniu szkoły,
2) pomaga w doskonaleniu warunków pracy szkoły,
3) organizuje działalność mającą na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,
szkole i środowisku lokalnym.
§ 49
1. Kompetencje Rady Rodziców:
 1) reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły oraz podejmuje działania zmierzające
 do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 2) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
 wszystkich spraw oświaty,
 3) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
 4) działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły,
 5) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
 6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
 7) współuczestniczy w opracowaniu Programu Wychowawczego szkoły oraz Programu
 Profilaktyki
 8) uchwala w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:
 a. Program Wychowawczy,
 b. Program Profilaktyki, 21
9) opiniuje organizację pracy szkoły, w szczególności:
 a. Statut Szkoły,
 b. Regulamin Ucznia,
 b. szkolny zestaw programów oraz szkolnego zestawu podręczników,
 c. Wewnątrzszkolny System Oceniania, a także zajęcia pozalekcyjne oraz działania
 opiekuńczo – wychowawcze,
 d. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 e. projekt planu finansowego,
 10) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora
 Zespołu Szkół
 11) przedstawia opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny
 dorobku zawodowego nauczycieli,
 12) działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
 13) pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
 i zadań szkoły,
 14) uczestniczy w codziennym życiu szkoły pomagając w realizacji zadań statutowych,
 15) zapewnia rodzicom, poprzez klasowe rady rodziców, rzeczywisty wpływ na działalność
 szkoły.
2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który
 ustala między innymi:
 a. kadencję, tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców,
 b. organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
 c. tryb podejmowania uchwał,
 d. zasadę wydatkowania funduszy.
 
§ 50
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Formy i częstotliwość organizowania spotkań ustala prezydium Rady Rodziców.
3. Na posiedzenie prezydium zaprasza Dyrektora szkoły i inne osoby.
§ 51
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze,
niezbędne dla wspierania działalności szkoły, z dobrowolnych składek rodziców, z darowizn
pochodzących od instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów oraz
dochodów osiąganych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców.
 2. Ustala zasady użytkowania funduszy Rady Rodziców, które określa regulamin.
ROZDZIAŁ 5
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 52
1. W poszczególnych typach szkół działają Samorządy Uczniowskie: Samorząd Uczniowski
 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
2. Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie danego typu szkoły.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów szkoły danego typu.
4. Samorząd działa poprzez wybraną w wyborach tajnych, powszechnych, bezpośrednich
 i równych – Radę Samorządu Uczniowskiego z Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego
 na czele. 22
§ 53
1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w równym, tajnym i powszechnym głosowaniu.
2. Regulaminy Samorządów Uczniowskich nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego statutu szkoły.
§ 54
1. Samorządy Uczniowskie:
 1) reprezentują interesy społeczności uczniowskiej wobec Dyrektora szkoły w zakresie:
 a. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 b. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad zawartych
 w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 2) opracowują plany pracy uwzględniające zapotrzebowania i oczekiwania uczniów oraz
 możliwości szkoły,
 3) organizują różne formy pozalekcyjnego życia społeczności uczniowskiej, a zwłaszcza
 pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Organem pomocniczym Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe, które pełnia rolę
 gospodarzy klas i współpracują z wychowawcą i nauczycielami.
 3. Samorządy uczniowskie ściśle współpracują z Radą Pedagogiczną.
§ 55
 
1. Samorządy Uczniowskie mogą przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 2) prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, jego treścią, celem
 i stawianymi wymaganiami,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
 między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
 zainteresowań, wynikające z programu wychowawczego szkoły oraz planu pracy
 wychowawcy,
 4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5) prawo do organizowania działalności kulturowej, oświatowej, sportowej oraz
 rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 7) prawo do wyrażania opinii o pracy nauczyciela ocenianego,
2. Samorządy Uczniowskie opiniują Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Statut
 i Regulamin ucznia.
3.Tryb składania wniosków i opinii:
 1) Samorządy Uczniowskie kierują wnioski i opinie do Dyrektora szkoły na piśmie lub
 ustnie za pośrednictwem swojego opiekuna.
 23
ROZDZIAŁ 6
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW W SZKOLE
§ 56
1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile
 są one zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem,
 powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli w regulaminie je pominięto,
3. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet
4. Działające w szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach
 planowanej i prowadzonej działalności.
5. Zadaniem wszystkich organów jest zgodna współpraca mająca na celu dobro szkoły
 i jej uczniów
6. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
 szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
 kompetencji.
7. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie organom szkoły za pośrednictwem
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
8. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi.
szkoły, Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych
posiedzeń tych organów.
9. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających szybkiej decyzji
w terminie 7 dni. Prowadzone są księgi zarządzeń dla nauczycieli i uczniów, tablice
informacyjne w pokoju nauczycielskim, spotkania i rozmowy z przedstawicielami organów.
10. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
11. Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i sportowej.
12. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły, Dyrektor ma
obowiązek informowania organów szkoły o wszelkich decyzjach dotyczących ich kompetencji
i działalności.
13. W sprawach kluczowych dla szkoły Dyrektor koordynuje działania Rady Pedagogicznej,
 Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, nie naruszając przy tym ich kompetencji.
14. Przedstawiciele poszczególnych organów szkoły mogą być zapraszani na posiedzenia:
a) Rady Pedagogicznej – przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu
 Uczniowskiego z głosem doradczym,
b) Rady Rodziców – Dyrektor, Wicedyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej
i Samorządu Uczniowskiego z głosem doradczym,
c) Samorządu Uczniowskiego. 24
ROZDZIAŁ 7
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
 MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY
§ 57
1. Zasady rozwiązywania konfliktów w szkole:
 1). Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w szkole
 organami oraz w innych sprawach spornych, a także podejmowanie ostatecznych
 rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.
 2). Przy rozpatrywaniu oficjalnie zarejestrowanych skarg i wniosków, przyjmuje się
 następujący tryb postępowania:
 a) skarga lub wniosek musi zostać złożona w formie pisemnej w sekretariacie szkoły,
 b) skargi i wnioski złożone anonimowo nie będą rozpatrywane,
 c) rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w oparciu o stosowne przepisy
 administracyjne.
 3) Przy rozpatrywaniu skarg lub wniosków, Dyrektor może zasięgać opinii Rady
 Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pedagoga szkolnego,
 wychowawcy klasy, bądź wybranego zespołu nauczycieli, zainteresowanego nauczyciela,
 lub innego pracownika szkoły.
 4) O sposobie zasięgania opinii decyduje Dyrektor szkoły, w zależności od rodzaju
 sprawy, w uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zażądać opinii w formie pisemnej.
 5) Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem
 szkoły, Dyrektor zwraca się do Rady Rodziców o jej zawieszenie i w terminie
 określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie
 będącej przedmiotem uchwały.
 6) W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę
 do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 7) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły:
 a) spór pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor szkoły
 z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego szkołę, a w razie
 potrzeby organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 b) spory w klasie między uczniami oraz między uczniami różnych klas rozwiązywane
 są z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, pedagoga szkolnego,
 c) spory między uczniami a nauczycielami przedmiotu rozwiązywane są z udziałem
 wychowawcy klasy, pedagoga,
 d) spory między nauczycielami przedmiotu a rodzicami są rozwiązywane z udziałem
 wychowawcy klasy i Dyrektora poziomu,
 e) spory między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem
 przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora szkoły,
 f) spory między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są
 rozwiązywane z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora
 szkoły,
 g) spory między pracownikiem szkoły a uczniem rozwiązywane są z udziałem
 przedstawicieli związków zawodowych i Dyrektora szkoły,
 h) spory między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem
 przedstawiciela związków zawodowych i dyrektora szkoły,
 i) spory między nauczycielami a Dyrektorem szkoły rozwiązywane są z udziałem
 przedstawiciela związków zawodowych i przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
 j) spory między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są
 z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, przedstawiciela pracowników
 administracji i obsługi oraz dyrektora szkoły, 25
 2. Wszelkie spory i konflikty mogą być rozstrzygane poprzez mediacje, negocjacje,
 rozmowy psychologiczne,
 3. Jeśli konflikt nie zostanie załatwiony satysfakcjonująco dla stron po wyczerpaniu
 wszystkich możliwości, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem
 Dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub prowadzącego
 szkołę.
 4. Sporne sprawy powinny być rozstrzygnięte najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu
 zgłoszenia.
§ 58
1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
 uregulowanych odrębnymi przepisami, a w szczególności w sprawach:
 1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 2) odpowiedzialności porządkowej,
 3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1
PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
§ 59
 
1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii
 zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
§ 60
1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią ustalane przez Dyrektora
 i zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną:
 1) szkolny plan nauczania,
 2) arkusz organizacji Zespołu Szkół,
 3) tygodniowy rozkład zajęć.
§ 61
Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze
wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji Dyrektora, na podstawie ramowego
planu nauczania, określonego w odrębnych przepisach. Szkolny plan nauczania jest
zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną i opiniowany przez Radę Rodziców. 26
§ 62
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły
 opracowywany przez Dyrektora szkoły najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego
 roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz z uwzględnieniem planu finansowego
 szkoły.
2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego
 roku.
3 W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły
 łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych przedmiotów
 nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych
 ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
4. Zmiany w arkuszu organizacyjnym wprowadzane są w formie aneksów.
§ 63
1.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor, z uwzględnieniem zasad
 ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
 stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.Tygodniowy rozkład zajęć kształcenia zintegrowanego klas I – III określa szkolny plan
 nauczania.
§ 64
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
 
§ 65
Za zgodą organu prowadzącego w szkole może być tworzony również oddział przedszkolny
5 latków, realizujący program wychowania przedszkolnego.
§ 66
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych
i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje je do
wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.
 
§ 67
1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin
 zajęć edukacyjnych, w tym godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły dla poszczególnych etapów
 edukacyjnych.
 2. Przez zajęcia edukacyjne należy rozumieć zajęcia o charakterze dydaktyczno –
 wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów (bloków
 przedmiotowych), kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych,
 3. Szkoła prowadzi zajęcia nadobowiązkowe w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora lub
nauczyciele realizują je w ramach wolontariatu.
 4. Godziny do dyspozycji Dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na:
1) zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych.
2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauczanie języka obcego w klasach
I –III szkoły podstawowej lub drugiego języka w gimnazjum,
3) realizację ścieżek edukacyjnych,
4) realizację zajęć wychowanie do życia w rodzinie, 27
5) zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
i zainteresowań.
§ 68
Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin
zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału w danym roku szkolnym.
§ 69
W szkole za zgodą organu prowadzącego, mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne,
uwzględniające w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów w wymiarze ustalonym przez
Dyrektora.
ROZDZIAŁ 2
PODSTAWOWE FORMY DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
§ 70
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone systemem klasowolekcyjnym,
możliwa jest praca w innych formach, które uzgodniono z Dyrektorem szkoły.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina biblioteczna i świetlicowa trwa 60 minut.
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I –III szkoły podstawowej, ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
5. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne:
1) po drugiej godzinie lekcyjnej - przerwa – tzw. śniadaniowa – 15 minutowa
2) po czwartej godzinie, tzw. duża przerwa obiadowa - 20 minutowa
3) po piątej godzinie, tzw. duża przerwa obiadowa - 15 minutowa
4) wszystkie pozostałe przerwy – 10 minutowe
§ 71
1. Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków
 nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę
 i obowiązujących przepisów
2. Dopuszcza się podział na grupy na zajęcia sportowe z lekkiej atletyki i pływania.
3. Podziału dokonuje wicedyrektor do spraw sportowych po konsultacji z nauczycielem trenerem
 lekkiej atletyki i nauczycielem trenerem pływania.
4. Zajęcia specjalizacji w klasach sportowych nie mogą trwać krócej niż 45 minut.
5. Zajęcia specjalizacji są dokumentowane:
1) w klasach IV-V szkoły podstawowej - w dzienniku lekcyjnym,
2) w klasach VI oraz gimnazjum – w odrębnym dzienniku zajęć specjalizacji
poszczególnych dyscyplin sportowych. 28
§ 72
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w okresie
nauki w szkole podstawowej i gimnazjum, zdobywają wiedzę i umiejętności określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów nauczania
z wszystkich przedmiotów obowiązkowych określone planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programu dla
danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Liczba uczniów w oddziale ze względu na warunki lokalowe szkoły nie powinna przekraczać
26.
3. Oddziały są podzielone na grupy:
1) na zajęciach z języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów -
w każdym przypadku,
2) na zajęciach, dla których z treści programów nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów,
3) na zajęciach, o których mowa w pkt 1 i 2 jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio,
24 lub 30 uczniów – w miarę posiadanych środków i za zgoda organu prowadzącego,
4) zajęcia programowe z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej
oraz w klasach gimnazjalnych prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26
uczniów,
5) grupa sportowa (specjalizacja lekkoatletyczna ) w klasach IV –VI szkoły podstawowej
oraz w klasach gimnazjalnych powinna liczyć od 10 do 15 uczniów,
6) grupa sportowa (specjalizacja pływanie) powinna liczyć od 8 do 12 uczniów,
7) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscyplin sportu
lub osiągnięciem przez uczniów wysokiego poziomu sportowego, za zgodą organu
prowadzącego, liczba uczniów w grupie sportowej (specjalizacji) może być mniejsza
niż określona w pkt. 6.
4. Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być organizowane poza systemem klasowo - lekcyjnym
 podczas wyjazdów, np. Zielone szkoły, Białe szkoły.
§ 73
1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza w ramach prozdrowotnej
i ekologicznej ścieżki edukacyjnej, jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć, a także zajęcia
nadobowiązkowe (dodatkowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym,
w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek
i wyjazdów.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane lub współorganizowane w ramach
 posiadanych przez szkołę środków finansowych.
§ 74
1. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie kół
 przedmiotowych i zainteresowań.
2. Liczba uczestników kół przedmiotowych i zainteresowań nie może być niższa niż 15 uczniów.
 W razie większej liczby chętnych do udziału w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie Dyrektor, po zaopiniowaniu projektu
 listy przez Radę Pedagogiczną, a także w uzgodnieniu z Radą Rodziców, jeśli prowadzenie
 zajęć ma być dofinansowane ze środków Funduszu Rady Rodziców 29
§ 75
Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, szkoła może zorganizować dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne, pod warunkiem finansowania tych zajęć ze środków Rady Rodziców.
 § 76
 W klasach I - III Sportowej Szkoły Podstawowej za zgodą organu prowadzącego można prowadzić
1 lub 2 godziny dodatkowych zajęć sportowych.
§ 77
 Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły. Wycieczki szkolne
 dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych
 imprez.
ROZDZIAŁ 3
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
§ 78
1 Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich
2 Liczba oddziałów zależna jest od ilości dzieci w danym roku szkolnym i od środków
finansowych jakimi dysponuje organ prowadzący.
3 Czas pracy oddziału, programy nauczania do użytku w wychowaniu przedszkolnym określają
obowiązujące przepisy.
4 Oddział przedszkolny realizuje zadania i cele określone w ustawie o systemie oświaty,
a zwłaszcza:
1) współdziała z rodziną dziecka,
2) przygotowuje dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie
pierwszej.
5. W oddziale prowadzi się zajęcia z religii w wymiarze 1 godziny w ramach tygodniowego
 wymiaru godzin, w oparciu o pisemne oświadczenie rodziców.
6. W oddziale prowadzi się zajęcia rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 1 godziny
tygodniowo w ramach godzin wychowania przedszkolnego.
7. W oddziale prowadzi się na życzenie rodziców odpłatne zajęcia z języka obcego oraz
pływania.
8. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącach styczeń – marzec
każdego roku na postawie złożonego wniosku przez rodzica.
9. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznego dotarcia do oddziału
przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach.
10. Oddział realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujący program i miesięczny plan pracy.
11. Praca wychowawcza odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia.
12. Dokumentację oddziału stanowią miesięczny plan pracy i dziennik zajęć.
13. Dniami wolnymi od zajęć w oddziale przedszkolnym są ferie letnie i zimowe, przerwy
świąteczne i inne dni, pokrywające się z przerwami zajęć szkolnych.
14. Oddział zajmuje jedną salę przeznaczoną wyłącznie dla tego oddziału.
15. Oddział przedszkolny korzysta z terenu szkolnego na tych samych zasadach jak inne klasy. 30
ROZDZIAŁ 4
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA, EKSPERYMENTALNA
§ 79
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Szczegółowe zasady
 organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określone zostaną w przypadku
 podjęcia decyzji o rozpoczęciu takiej działalności.
ROZDZIAŁ 4
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 80
 
1. Biblioteka szkolna jest:
 1) multimedialnym centrum dydaktycznym szkoły, służącym realizacji potrzeb i zainteresowań
 uczniów, zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz
 popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
 2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),
 3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej.
2. Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów:
 kształcąco-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej, kulturalnej oraz diagnostycznej.
3. Biblioteka służy nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspiera
 ich dokształcanie, doskonalenie zawodowe i pracę twórczą.
4. Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
 z rożnych źródeł i na rożnych nośnikach.
5. Biblioteka organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną:
1) konkursy czytelnicze,
2) współpracę z samorządem szkolnym i innymi organami szkoły,
3) współpracę ze środowiskiem lokalnym.
6. Biblioteka prowadzi współpracę z bibliotekami szkolnymi, Biblioteką Pedagogiczną oraz
 innymi typami bibliotek poprzez:
1) wymianę doświadczeń,
2) wypożyczenia międzybiblioteczne,
3) szkolenia.
7. W skład biblioteki wchodzą:
1) wypożyczalnia,
2) czytelnia ze zbiorami multimedialnymi,
3) magazyn książek.
8. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie,
2) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
3) rodzice,
4) inne osoby - za zgodą Dyrektora.
9. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 10. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz
 11. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 12. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia
 jednorazowo większej liczby książek.
 13. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. 31
 14. Zniszczoną lub zagubioną książkę czytelnik zobowiązany jest odkupić lub zwrócić inną
 o równej lub większej wartości.
 15. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych
 znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu.
 16. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby pracujące w ciszy i nie
 zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 17. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone
 w wyznaczonym terminie.
 18. Czytelnicy opuszczający szkołę powinni przedstawić kartę obiegową w sekretariacie
 szkoły potwierdzające zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
§ 81
Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:
1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych oraz indywidualnych zainteresowań
uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się
2) przygotowywanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz ośrodków
informacji naukowej,
3) kształtowanie postaw moralnych uczniów, ich stylu bycia i systemu wartości,
4) udzielanie pomocy w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
5) współdziałanie z nauczycielami w rozpoznawaniu uzdolnień i otaczanie opieką uczniów
zdolnych,
6) wykrywanie przyczyn braku zainteresowania i braku aktywności czytelniczej uczniów,
7) zapewnienie pomocy samorządowi uczniowskiemu w organizowaniu czasu wolnego,
8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
9) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologia informacyjną,
10) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
11) organizowanie i popularyzowanie czytelnictwa na terenie szkoły,
12) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
13) udzielanie instruktażu i prowadzenie lekcji z zakresu przysposobienia czytelniczego,
14) opiekowanie się szkolnym bankiem kaset wideo i programów multimedialnych,
15) dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce,
16) dokonywanie, w ramach przyznawanych środków racjonalnych zakupów książek
i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów,
17) inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów,
18) opracowywanie regulaminów wypożyczalni i czytelni – regulaminy te podlegają
zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły,
19) sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki szkolnej 2 razy w roku,
§ 82
1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w wypożyczalni pięć dni w tygodniu.
2. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
3. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć,
 w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
 zakończeniu.
4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin. 32
ROZDZIAŁ 5
ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 83
 1. W szkole działa świetlica, której praca jest pozalekcyjną formą wychowawczo –
 opiekuńczej działalności szkoły funkcjonującą w czasie pracy szkoły.
 2. Świetlica zapewnia opiekę wszystkim uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
 względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, gdy wymaga tego
 trudna sytuacja rodzinna lub w celu rozwijania własnych zainteresowań.
3.Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności ruchowej,
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym
zakresie,
4) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki,
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.
4. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę potrzeby środowiska.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczebność grup określają odrębne
 przepisy. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
6. Praca świetlicy dostosowana jest do potrzeb rodziców i dzieci.
7. Chęć korzystania ze świetlicy szkolnej rodzice ucznia zgłaszają pisemnie do wychowawcy
świetlicy z dokładnym zaznaczeniem czasu przebywania w świetlicy.
8. Ucznia oczekującego w świetlicy na powrót do domu zwolnić mogą tylko rodzice zgłaszając ten
 fakt wychowawcy świetlicy.
9. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosowania się do
 jej regulaminu.
§ 84
1. Pracą świetlicy kieruje Wicedyrektor do spraw pedagogicznych, któremu bezpośrednio
podlegają wychowawcy świetlicy.
2. Wicedyrektor do spraw pedagogicznych hospituje pracę wychowawców świetlicy.
3. Świetlica posiada swój regulamin.
ROZDZIAŁ 6
STOŁÓWKA SZKOLNA
§ 85
1.W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 1) Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego
 ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
 2) Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor.
 3) Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy
 potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia, z uwzględnieniem refundowania opłat
 za posiłki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, Polski Czerwony
 Krzyż lub innych sponsorów. 33
DZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
ROZDZIAŁ 1
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
§ 86
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników szkoły określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają
odrębne przepisy.
§ 87
1. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają
odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ 2
INNE STANOWISKA KIEROWNICZE
§ 88
1. W szkole są utworzone, za zgodą organu prowadzącego, stanowiska:
1) Wicedyrektora do spraw pedagogicznych
2) Wicedyrektora do spraw sportu
2. Wicedyrektorzy wspomagają Dyrektora w kierowaniu szkołą zgodnie z przydziałem
 obowiązków.
3. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii
 organu prowadzącego szkołę, oraz Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor powierzając stanowisko poszczególnym Wicedyrektorom szczegółowo określa zakres
 ich kompetencji.
5. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, wszystkie zadania
 i kompetencje przejmuje wyznaczony Wicedyrektor.
 § 89
1. Do zadań Wicedyrektora ds. pedagogicznych należy w szczególności:
1) zastępowanie Dyrektora w przypadku jego nieobecności w zakresie bieżących spraw
 dydaktyczno - wychowawczych,
2) współdziałanie w kierowaniu działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
3) diagnozowanie pracy szkoły,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, przygotowanie projektów ocen.
5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
6) współpracowanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców,
 zespołami przedmiotowymi, opracowanie materiały analityczne dotyczących efektów
 nauczania i uczenia się, wychowania, 34
7) występowanie z wnioskami w sprawach oceny nauczyciela lub nagradzania nauczycieli,
 pozostałych pracowników szkoły,
8) współdziałanie z Dyrektorem przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego szkoły oraz
 tygodniowego przydziału godzin,
9) inicjowanie organizacji i prowadzenie konkursów międzyklasowych, międzyszkolnych,
10) organizowanie zastępstw i dyżurów za nieobecnych nauczycieli,
11) organizowanie dyżury nauczycieli
12) inne wynikające z zakresu czynności.
 § 90
1. Do zadań Wicedyrektora ds. sportu należy w szczególności:
1) ma decydujący wpływ na dobór trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego do
prowadzenia grup sportowych,
2) pełnienie funkcję kierownika szkolenia sportowego,
3) organizowanie rekrutacji i naoru dzieci i młodzieży do szkoły,
4) hospitowanie zajęć wychowania fizycznego oraz współpraca z nauczycielami
 innych przedmiotów w zakresie nauczania oraz organizowania douczania,
5) kierowanie pracami komisji rekrutacyjnej,
6) organizowanie obozów sportowych oraz nadzorowanie przebiegu prowadzonego tam
szkolenia,
7) współpracowanie ze służbą zdrowia w zakresie opieki medycznej nad uczniami,
8) współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, Łódzkim Okręgowym Związkiem
Lekkiej Atletyki, klubami sportowymi i środowiskiem,
 9) odpowiada za stan i wykorzystanie szkolnych obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu,
10) nadzorowanie wykorzystania środków przeznaczonych na działalność sportową.
11) organizowanie imprez sportowo - turystycznych i rekreacyjnych,
13) organizowanie wycieczek szkolnych,
14) prowadzenie hospitacji wychowania fizycznego, plastyki, techniki
15) przygotowanie projektów oceny pracy nauczycieli,
16) kształtowanie właściwej atmosfery i dyscypliny pracy w szkole,
17) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli wychowania fizycznego,
18) inne wynikające z zakresu czynności.
ROZDZIAŁ 3
ZAKRES ZADAN NAUCZYCIELI – PRZEPISY OGÓLNE
§ 91
1.Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
 obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także o szanowanie godności
 osobistej uczniów.
2.Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe
 traktowanie wszystkich uczniów.
§ 92
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów. 35
§ 93
1. Zadania i obowiązki nauczycieli:
1) uczestniczenie w szkoleniu BHP przed podjęciem pracy oraz w szkoleniach
organizowanych przez szkołę,
2) realizacja programów nauczania, wychowania i opieki według jego najlepszej wiedzy
i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy,
3) zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą, opiekuńczą i sportową, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia
i własnej,
4) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrową postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem ich godności,
5) nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,
poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w duchu humanizmu, tolerancji,
wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
6) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
7) doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia
zawodowego,
8) nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania ucznia na zajęcia wyrównawcze.
§ 94
 1. Do obowiązków nauczyciela należą w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, w czasie zajęć szkolnych
 obowiązkowych i innych,
2) poznawanie osobowości uczniów, warunków ich życia i stanu zdrowia,
3) dbałość o właściwy przebieg procesu dydaktycznego,
4) zapoznanie się z różnymi programami nauczania danego przedmiotu i wybór do realizacji
 jednego odpowiedniego programu nauczania do prowadzonych
 zajęć z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowanie własnego
 programu zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do
 użytku szkolnego programów nauczania
5) przygotowanie się do każdych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przemyślenia ich pod
kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania
i uatrakcyjnienia tych zajęć,
6) udział w konferencjach, zjazdach i naradach organizowanych przez szkolę i inne
 jednostki,
7) zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
8) przedstawienie uczniom podczas pierwszych zajęć dydaktycznych treści przyjętych do
 realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodnie
 z zapisami w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obowiązujące dla danego
 przedmiotu nauczania,
9) obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz
 udzielanie im wszechstronnej pomocy,
10) efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,
11) dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne poprzez:
a) zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia
 i zdrowia ucznia, szczególnie w pracowni chemicznej i biologicznej,
b) systematyczne kontrolowanie sprzętu i urządzeń sportowych,
c) egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni przez uczniów,
d) używanie tylko sprzętu sprawnego,
12) poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach śródrocznych i rocznych, 36
13) kształtowanie zdolności i zainteresowań uczniów,
14) stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole,
15) pełne rozeznanie potrzeb uczniów,
16) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy
 merytorycznej i oddziaływań wychowawczych,
17) przygotowanie uczniów do pracy w warunkach współczesnego świata oraz aktywnego
 udziału w życiu społecznym,
18) wdrażanie do samodzielnej pracy ucznia,
19) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie
 dydaktyczno – wychowawczym,
20) podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów;
a) udzielanie pomocy w eliminowaniu trudności dydaktycznych i braków
 programowych,
b) obniżanie wymagań z nauczanego przedmiotu na wniosek poradni
 psychologiczno- pedagogicznej,
c) organizowanie i udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,
21) współpraca z rodzicami poprzez udział w zebraniach, konsultacjach z rodzicami
 i udzielanie im rad i wskazówek pedagogicznych,
22) podejmowanie działań opiekuńczych i profilaktycznych odpowiednio do istniejących
 potrzeb:
a) ochrona uczniów przed demoralizacją,
b) prowadzenie profilaktyki uzależnień,
23) przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, przedmiotowych i poza
 przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych,
24) przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do sprawdzianu poziomu opanowania
 umiejętności przeprowadzonego w klasie szóstej,
25) przygotowanie uczniów gimnazjum do egzaminu przeprowadzonego w klasie trzeciej,
 obejmującego umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych
 oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka nowożytnego,
26) dostosowywanie sposobu przekazywania odpowiedniej wiedzy, metod i tempa pracy
 z klasą do naturalnej w danym wieku aktywności uczniów,
27) pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji, do planowania
 swojej przyszłości,
28) rzetelne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z zasadami
 współczesnej dydaktyki,
29) prawidłowa realizacja programów nauczania i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych
 wyników,
30) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktycznej, wychowawczej
 i opiekuńczej,
31) zachowanie właściwej proporcji między wiedzą, umiejętnościami i wychowaniem.
2. Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z bezpieczeństwem powierzonych jego
 opiece uczniów należy:
 1) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i odnotowanie tego faktu w dzienniku
 lekcyjnym,
 2) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią,
 punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,
 3) aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych –
 regulamin dyżurów ściśle określa obowiązki nauczyciela dyżurującego
 4) reagowanie na naruszenie porządku prawnego, ustalenie przyczyn takiego zachowania
 oraz stosowanie środków zaradczych w stosunku do uczniów na terenie szkoły i poza
 nią, niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów.
 Uczeń przebywający w szkole zgodnie z planem zajęć może być zwolniony z lekcji
 tylko na pisemną zgodę rodziców. 37
3. Inne obowiązki nauczyciela:
a) uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej,
b) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej
4. Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły
 dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej i sportowej
 szkoły.
 
§ 95
1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,
2) bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych
przez szkołę oraz za skutki wypadków wynikających z niedopełnienia obowiązków
nauczycielskich w tym zakresie,
2. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów,
podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw
każdego ucznia.
3. Nauczyciel ma obowiązek zachowania tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców,
rodziców, pedagoga szkolnego, Dyrektora szkoły lub innych źródeł dotyczących spraw
 osobistych ucznia.
4. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod i form
organizacyjnych i środków dydaktycznych,
2) decydowania o treściach programowych zajęć pozalekcyjnych,
3) realizowania własnego programu lub innej formy innowacyjnej i eksperymentalnej na
podstawie odrębnych przepisów,
4) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej, śródrocznej i rocznej postępów swych
 uczniów,
5) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów,
6) poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej, etnicznej
 i światopoglądowej,
 7) wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich
 uczniów.
ROZDZIAŁ 4
ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCÓW
§ 96
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu w dalszej treści niniejszego statutu
wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca powinien
prowadzić swój oddział przez cały etap kształcenia.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy trwającej dłużej niż jeden miesiąc, Dyrektor
wyznacza wychowawcę zastępczego.
4. Rodzice mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem dotyczącym kandydatury na wychowawcę.
Wnioski będą spełniane w miarę możliwości szkoły. 38
§ 97
1. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach zmienić wychowawcę z własnej
inicjatywy, jeżeli jego zdaniem i zdaniem Rady Pedagogicznej proces wychowawczy uległ
zakłóceniu oraz z powodów losowych, na prośbę rodziców, uczniów, rady pedagogicznej,
bądź na prośbę samego wychowawcy.
2. Rodzice mają prawo zwrócić się do Dyrektora z prośbą o zmianę wychowawcy lub nauczyciela
przedmiotu w przypadku, jeśli nastąpi rażący konflikt pomiędzy rodzicami a wychowawcą,
bądź wychowankami, a wychowawcą na wniosek 2/3 rodziców danej klasy. Prośba musi być
skierowana na piśmie i zawierać uzasadnienie.
3. Dyrektor może przychylić się do prośby rodziców po wnikliwym przeanalizowaniu zaistniałego
konfliktu oraz jeśli zastosowane przez niego środki zaradcze nie przyniosą rezultatu.
4. Decyzja ta może być podjęta po wysłuchaniu racji obu stron i przedstawieniu ich na zebraniu
rady pedagogicznej. Dyrektor powołuje nowego wychowawcę w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
5. Dyrektor rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
§ 98
 
1. Do zadań i obowiązków wychowawcy klasy należy w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie sprzyjających prawidłowemu
rozwojowi osobowości ucznia,
2) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, inspirowanie i wspomaganie
 działań indywidualnych oraz zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
 uczniów, pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) informowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o zasadach oceniania
zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz przedstawienie
szczegółowych zagadnień planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami
Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki,
5) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
 kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych)
 oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizacje i formy
 udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad
 udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
6) współpraca z dyrekcją szkoły i pedagogiem w rozwiązywaniu problemów
 wychowawczych,
7) ścisła współpraca z rodzicami uczniów, w celu:
a) informowania ich o postępach ucznia,
b) informowania ich w przypadku przewidywanego zagrożenia
 nieklasyfikowaniem lub niepromowaniem – na jeden miesiąc przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, fakt ten należy odnotować w zeszycie
wychowawcy klasy,
8) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji dydaktyczno - wychowawczej
(dzienniki, arkusze ocen, świadectwa ).
§ 99
 
1. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań:
1) otacza indywidualną opieką każdego ucznia,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki oraz integrujące zespół
uczniowski, uczące współżycia i współdziałania miedzy zespołami,
b) treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy, 39
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, oddziale uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna
opieka, dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych ,jak i z różnymi trudnościami
i niepowodzeniami,
 4) diagnozuje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 5) zachęca rodziców do wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych klasy,
 6) organizuje spotkania z rodzicami, informuje o wynikach nauczania uczniów,
 7) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania pomocy w ich działaniach opiekuńczo –
wychowawczych i otrzymywaniu od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły,
 8) podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród
 uczniów, w szczególności narkomanii i przemocy.
§ 100
1. Wychowawca realizuje zadania wychowawcze wynikające z realizacji Programu
Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły.
2. Opracowuje roczny plan wychowawcy klasy uwzględniający problemy klasy.
3. Współtworzy z klasą życie kulturalne.
4. Inicjuje pomoc uczniom jej potrzebującym.
5. Wychowawca wykorzystuje w swojej pracy między innymi następujące formy pracy
wychowawczej:
a) uroczystości klasowe, spotkania, wycieczki, udział w konkursach
b) kontakty z rodzicami poprzez: karty ocen i dzienniczek korespondencji, zebrania
 klasowe, rozmowy indywidualne.
6. Wychowawca w swojej pracy korzysta z pomocy merytorycznej ze strony właściwych
instytucji oświatowych i naukowych.
7. Nauczyciel ma prawo wnieść prośbę do Dyrektora szkoły o rezygnację z wychowawstwa.
Pisemna prośba na piśmie musi zawierać uzasadnienie.
ROZDZIAŁ 5
ZADANIA ZESPOŁÓW
PRZEDMIOTOWYCH, ZADANIOWYCH I WYCHOWAWCZYCH
§ 101
1. W szkole działają zespoły nauczycieli powołane w poszczególnych typach szkół.
1) zespoły przedmiotowe: kształcenia zintegrowanego, humanistyczno- artystyczne,
matematyczno – przyrodnicze, wychowania fizycznego,
2) zespoły klasowe,
3) zespoły wychowawcze,
4) zespoły zadaniowe.
2. Pracą danego zespołu nauczycieli kieruje jego przewodniczący, powołany przez Dyrektora
szkoły, na wniosek zespołu.
3. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego planu pracy
zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z opracowanym planem.
4. Zespoły przedmiotowe i wychowawcze pracują według planu sporządzonego na dany rok
szkolny.
5. Zespoły klasowe tworzą wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
6. Zespoły wychowawcze tworzą wychowawcy klas poszczególnych etapów edukacyjnych. 40
W szkole działają trzy zespoły wychowawcze: Zespół Wychowawczy Kształcenia
Integracyjnego, Zespół Wychowawczy klas IV – VI szkoły podstawowej oraz Zespół
Wychowawczy Gimnazjum
7. Nadzór nad pracą Zespołu Wychowania Fizycznego sprawuje Wicedyrektor do spraw sportu.
8. Nadzór nad pracą pozostałych zespołów przedmiotowych i wychowawczych sprawuje
Wicedyrektor do spraw pedagogicznych.
9. Pracą zespołów zadaniowych kieruje Dyrektor szkoły.
10.Zespoły mogą brać udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także udział
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.
11.Zespoły mogą organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo metodyczne.
 
§ 102
 1. Do zadań zespołów przedmiotowych w szczególności należy:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów
nauczania,
2) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3) uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
4) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania przedmiotowego oraz
sposobów badania wyników nauczania,
5) opracowanie programu realizacji ścieżek edukacyjnych,
6) organizowanie wzajemnej pomocy metodycznej, wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
7) gromadzenie i publikowanie materiałów metodycznych,
8) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, uzupełnianiu ich wyposażenia
oraz tworzeniu środków dydaktycznych,
9) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole przez nauczycieli własnych
innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
10) określenie sposobu powiadamiania rodziców o zakresie wymagań przedmiotowych.
§ 103
 1. Do zadań zespołów klasowych należy:
1) ustalenie i ewaluacja zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
2) współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiana
informacji.
§ 104
 1. Do zadań zespołów wychowawczych należy:
1) koordynowanie pracy wychowawczej nauczycieli i proponowanie działań
 wychowawczych,
2) analiza sytuacji wychowawczej uczniów w poszczególnych grupach wiekowych i całej
szkole,
3) wypracowanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych,
4) szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym
zachowaniom uczniów,
5) tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów.
§ 105
1. W szkole powołuje się funkcje lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
2. Funkcję lidera WDN pełni Dyrektor szkoły.
3. Lider WDN zobowiązany jest do uczestniczenia w kursach, szkoleniach 41
4. Lider WDN:
1) monitoruje potrzeby nauczycieli w zakresie ich szkolenia i doskonalenia,
2) przygotowuje roczny plan doskonalenia zawodowego,
3) organizuje lub samodzielnie prowadzi szkolenia nauczycieli,
4) nadzoruje przebieg szkoleń nauczycieli,
5) składa sprawozdanie z realizacji planu Radzie Pedagogicznej.
ROZDZIAŁ 6
ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGOGA SZKOLNEGO
§ 106
1. W szkole pracuje pedagog szkolny wspomagający działalność wychowawczo – opiekuńczą
 placówki.
 2. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle
 niepowodzeń szkolnych,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci
 i młodzieży,
3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,
7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc
 terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą oraz materialną,
8) pomoc wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,
9) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia
 zachowania, problemy z nadpobudliwością oraz inne zaburzenia
 emocjonalne.
 3. Pedagog szkolny w szczególności:
1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi
 w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
3) organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych,
4) wnioskuje o kierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
 do placówek opieki społecznej i właściwych kompetencyjnie organizacji
 pozarządowych,
5) kontroluje realizację obowiązku szkolnego,
6) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z Dyrektorem szkoły
 występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz
 reprezentowania przed tym sądem,
7) współpracuje z kuratorem sądowym.
§ 107
Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego określa zakres jego obowiązków ustalony przez
Dyrektora szkoły. 42
ROZDZIAŁ 7
ZAKRES ZADAŃ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§108
1. Dyrektor szkoły zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami, których zadaniem jest
 wykonywanie czynności z zakresu obsługi technicznej, socjalnej i administracyjnej szkoły.
2.Zasady zatrudniania pracowników nie będących nauczycielami określają powszechnie
 obowiązujące przepisy prawa.
3. W szkole za zgodą organu prowadzącego utworzone są stanowiska:
 1) administracyjne:
 a) głównej księgowej
 b) kierownika administracyjno-gospodarczego
 c) sekretarza szkoły
 d) intendenta
 2) obsługowe:
 a) kucharki
 b) pomocy kucharki
 c) rzemieślnika
 d) robotnika gospodarczego
 e) woźnych
4. Wymiar etatu dla poszczególnych stanowisk określa arkusz organizacyjny szkoły.
5. Wysokość uposażenia regulują odrębne przepisy.
6. Obowiązkiem pracowników niepedagogicznych jest:
1) rzetelne wykonywanie powierzonych zadań zawartych w obowiązujących zakresach
obowiązków,
2) stwarzanie warunków do bezpiecznego i zgodnego z zasadami higieny funkcjonowania
szkoły,
3) życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci,
4) informowanie nauczycieli o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu
uczniów,
5) reagowanie na wszelkie objawy wandalizmu i wulgarnego zachowania uczniów,
6) zgłaszanie do Dyrektora szkoły łamania prawa i obowiązków ucznia zawartych w statucie
i regulaminach szkoły,
7) współdziałanie z nauczycielami i Dyrekcją szkoły w realizacji szkolnych programów
wychowawczego oraz profilaktycznego,
8) zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa Dyrektor szkoły.
DZIAŁ VI
WSPÓŁDZIAŁANIE SZKOŁY Z RODZICAMI
 ROZDZIAŁ 1
 PRAWA RODZICÓW
§ 109
1. Rodzice mają prawo do:
 1) znajomości i uzgodnienia zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych szkoły 43
 i klasy,
 2) znajomości Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz współuczestniczenia
 w tworzeniu Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły ,
 3) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
 4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
 5) spotkania z nauczycielami (nie mniej niż raz na kwartał),
 6) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów i osiągnięć edukacyjnych
 uczniów,
 7) uczestniczenia w lekcjach otwartych, uroczystościach i imprezach szkolnych.
 
ROZDZIAŁ 2
OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 110
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków nauki
 określonych w zezwoleniu, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty – art. 16 ust. 8.,
 5) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy.
DZIAŁ VII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1
ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
§ 111
Obowiązek szkolny uczeń spełnia poprzez uczęszczanie do szkoły aż do ukończenia gimnazjum.
§ 112
1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi z innej
 szkoły, są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 44
ROZDZIAŁ 2
PRAWA UCZNIÓW
§ 113
1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
 pracy umysłowej.
2) zapoznania się z treścią Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego,
programu poszczególnych przedmiotów, wyrażenia wątpliwości dotyczących treści
nauczania oraz uzyskania na nie wyjaśnień,
3) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów przez uczestniczenie w konkursach
przedmiotowych i innych przeglądach, zawodach oraz imprezach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) swobody wyrażania w sposób taktowny i kulturalny, myśli i przekonań,
w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych
i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
6) opieki wychowawczej w czasie pobytu w szkole zapewniającej poczucie
bezpieczeństwa, chroniącej przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
i psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii
społecznej,
7) ochrony i poszanowania godności własnej i nietykalności osobistej,
8) korzystania z pomocy socjalnej – pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
9) korzystania z doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10) pomocy w przypadku trudności w nauce,
11) dostosowania wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe na podstawie pisemnej
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,
12) informacji na temat wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu
oraz sposobie sprawdzania osiągnięć,
13) poinformowania o kryteriach i zasadach oceniania wiadomości z przedmiotów
oraz zachowania,
14) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej, prowadzonej na bieżąco oceny oraz ustalonych
sposobów kontroli postępów w nauce,
15) klasyfikowania, promowania i egzaminowania według obowiązujących przepisów,
16) przestrzegania przez nauczycieli WSO,
17) uczestnictwa w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
18) wpływania na życie szkolne poprzez działalność w samorządzie uczniowskim,
 wolontariacie oraz w innych organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie
 szkoły,
19) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
 księgozbioru bibliotecznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
20) dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych,
21) właściwego odpoczynku, w tym przerw międzylekcyjnych.
22) nie zadawania prac domowych na okres świąt i ferii (nie dotyczy lektur
 obowiązkowych i uzupełniających). 45
§ 114
1. W przypadku naruszania praw ucznia, ustala się następujący tryb składania skarg:
 1) uczeń w terminie 3 dni od zaistnienia sytuacji naruszającej jego prawa, zwraca się do
pedagoga szkolnego, który podejmuje działania mediacyjne; również rodzice mogą
zwrócić się do pedagoga w celu podjęcia przez niego działań mediacyjnych
w ww. terminie,
 2) jeżeli działania podjęte przez pedagoga, w odczuciu ucznia i jego rodziców
 nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rodzice ucznia mają prawo do złożenia skargi;
 skarga powinna być skierowana do Dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie
 3 dni od zakończenia działań mediacyjnych prowadzonych przez pedagoga,
3) Dyrektor Szkoły po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie
 zainteresowanych rodziców o postanowieniu w sprawie skargi.
ROZDZIAŁ 3
OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 115
1.Uczeń ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w szkole zasad
 postępowania, a w szczególności:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i wewnętrznych regulaminach,
2) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
3) szanować tradycję, symbole narodowe, i religijne własne i cudze
4) dbać o dobre imię i honor szkoły, godnie ją reprezentować poza nią oraz znać, szanować
i wzbogacać jej dobre tradycje,
5) aktywnie i systematycznie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania,
6) systematycznie i rzetelnie pracować nad rozwijaniem swojej wiedzy i umiejętności,
7) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek.
8) przestrzegać zasad kulturalnego zachowania wobec nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły
9) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, szanować godność starszych i młodszych koleżanek
i kolegów oraz wszystkich pracowników szkoły,
10) szczególnie dbać o mienie społeczne szkoły i jej estetyczny wygląd, pomagać w utrzymaniu
porządku i czystości na jej terenie,
11) szanować mienie osób przebywających w szkole
12) dbać o kulturę słowa, walczyć z przejawami brutalności i wulgarności, przeciwdziałać
wszelkim nałogom szerzącym się w środowisku uczniowskim,
13) dbać o własne życie i zdrowie poprzez przestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia
alkoholu, brania narkotyków oraz innych środków odurzających w szkole i poza nią,
14) nosić obuwie na zmianę (obowiązuje lekkie obuwie sportowe na jasnej podeszwie
trampki, tenisówki, halówki ),
15) zostawiać odzież wierzchnią w szatni i utrzymywać porządek w szatni,
16) dbać o higienę osobistą
17) dbać o schludny wygląd, przychodzić w obowiązującym w szkole jednolitym stroju, który
stanowi: niebieska koszulka „polo” oraz granatowa bluza dresowa
18) przychodzić w dni uroczyste do szkoły w stroju galowym; strój galowy dla wszystkich
uczniów to: 46
a) dla dziewcząt: biała bluzka z kołnierzykiem o długości zachodzącej na
spódnice, granatowa, prosta spódnica przed kolana, w dni chłodne może być
granatowy sweter lub granatowy żakiet,
b) dla chłopców: biała koszula, granatowe spodnie, w dni chłodne granatowy
sweter lub granatowa marynarka,
19) dbać o estetykę własnego wyglądu, a w szczególności nie stosować makijażu, farbowania
włosów oraz niestosownych fryzur; kolczyki nie zagrażające bezpieczeństwu własnemu
i innych mogą nosić w uszach tylko dziewczęta,
20) naprawić wyrządzoną szkodę materialną lub pokryć koszty wyrządzonej szkody,
21) punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne, należycie przygotować się do nich, przestrzegać
czas trwania zajęć, oraz brać aktywny udział w zajęciach, a także nie zakłócać przebiegu zajęć
przez niewłaściwe zachowanie,
22) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach edukacyjnych - przedstawić wychowawcy
usprawiedliwienie za nieobecne godziny na zajęciach (zwolnienie lekarskie, usprawiedliwienie
od rodziców o uzasadnionej przyczynie nieobecności) na najbliższej lekcji wychowawczej;
późniejsze dostarczenie usprawiedliwienia nie zmienia faktu nieobecności
nieusprawiedliwionej(w przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zostawia
usprawiedliwienie u nauczyciela zastępującego wychowawcę lub Wicedyrektora do spraw
pedagogicznych),
23) dostarczyć wychowawcy lub trenerowi, a w razie ich nieobecności Wicedyrektorowi ds.
pedagogicznych szkoły pisemnego zwolnienia od rodziców z podaniem przyczyny zwolnienia,
przed faktem zwolnienia, jeżeli dotyczy to jednej lub kilku godzin danego dnia,
24) zgłaszać się do sekretariatu szkoły z potwierdzonym przez wychowawcę, trenera
lub wicedyrektora usprawiedliwieniem od rodziców celem ostemplowania zwolnienia,
25) okazać i pozostawić usprawiedliwienie pracownikowi ochrony lub woźnej pełniącej dyżur
w szatni szkolnej celem zmiany obuwia i pobrania odzieży wierzchniej
26) właściwego, kulturalnego zachowania w trakcie trwania wszystkich zajęć, a w szczególności
nie przeszkadzania kolegom, koleżankom i nauczycielom w prowadzeniu lekcji,
27) sumiennie przygotowywać się do zajęć szkolnych i odrabiać prace domowe,
28) systematycznie nadrabiać powstałe zaległości programowe poprzez uzupełnienie notatek
 z lekcji i wiadomości z zakresu przerobionego materiału po nieobecności w terminie
 uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu,
29) ponosić odpowiedzialność za życie własne i innych, zdrowie, higienę oraz rozwój,
30) inicjować i wykonywać prace społecznie użyteczne na rzecz klasy , szkoły i środowiska,
31) przebywać podczas przerw tylko na terenie szkoły lub boiska szkolnego,
32) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, zawodach
sportowych, obozach sportowych oraz na przerwach,
33) uczestniczyć w treningach i wyznaczonych zawodach sportowych,
34) przestrzegać całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły.
35) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą
wychowawcy lub nauczyciela pełniącego dyżur.
36) przestrzegać całkowitego zakazu nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonów i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
37) Pilnować własne mienie, przedmioty wartościowe i pieniądze przynoszone do szkoły. Szkoła
nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradzione lub zniszczone przynoszone przez
ucznia do szkoły i pozostawione bez nadzoru przedmioty wartościowe (w tym telefony
komórkowe, urządzenia elektroniczne, zegarki itp.) i pieniądze.
 
§ 116
1. Dodatkowe obowiązki ucznia szkoły sportowej:
1) godne reprezentowanie szkoły na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych
 organizowanych przez szkołę , kluby oraz związki sportowe,
2) uczestniczenie w obozach szkoleniowych oraz zawodach sportowych organizowanych 47
 przez szkołę, kluby oraz polskie związki sportowe jeżeli otrzyma powołanie lub zostanie
 na nie zakwalifikowany
3) aktywny udział w szkoleniu sportowym, znajomość planów treningowych, kalendarza
 imprez sportowych,
4) w przypadku dłuższego zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia z wychowania fizycznego
uczeń ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wicedyrektora do spraw sportu za
pośrednictwem rodziców, trenera lub wychowawcy.
ROZDZIAŁ 4
NAGRODY I KARY
§ 117
 1. Uczniom mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i wzorowa postawę,
2) takt i kulturalne zachowanie wywierające pozytywny wpływ na otoczenie.
3) aktywny udział w życiu klasy i szkoły.
4) Szczególną postawę koleżeńską, pomoc innym w nauce, wolontariat
5) dzielność i odwagę,
6) osiągnięcia w nauce, w konkursach i w zawodach sportowych,.
7) własnoręczne wykonanie pomocy dydaktycznej, pracy artystycznej, użytkowej,
8) samodzielne inicjatywy przyczyniające się do uatrakcyjnienia życia w szkole.
9) 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego,
10) wzorowe czytelnictwo.
§ 118
1. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły wspólnie z Radą Pedagogiczną i Samorządami
 Uczniowskimi.
 Wniosek w sprawie przyznania nagrody może składać samorząd klasowy wspólnie
 z wychowawcą , Rada Rodziców.
2. W szkole mogą być przyznawane następujące rodzaje nagród i wyróżnień:
1) pochwała ustna udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy,
2) pochwała na zebraniu rodziców,
3) pochwała ustna udzielona przez Dyrektora na apelu szkolnym,
4) dokonanie wpisu szczególnych osiągnięć ucznia do Kroniki Szkoły,
5) dyplom wzorowego ucznia – otrzymują uczniowie klas I – III szkoły podstawowej za
celujące i bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
6) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły z wyróżnieniem otrzymują uczniowie klas IV –
VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I – III gimnazjum ze średnią ocen 4,75 i więcej
oraz co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania,
7) nagroda rzeczowa lub dyplom ufundowana przez Radę Rodziców za:
a) zajęcie wysokiego miejsca w konkursach organizowanych przez szkolę lub poza
nią,
b) bardzo dobre wyniki w nauce ( co najmniej 4,75 ) oraz wzorowe zachowanie,
c) sukcesy sportowe,
d) wyróżniającą pracę w wolontariacie szkolnym,
8) dyplom za 100 % frekwencję w szkole,
9) inne: np. odznaki przedmiotowe, sportowe, czytelnicze lub dyplomy,
10) list pochwalny do rodziców za uzyskanie wysokich wyników w olimpiadzie okręgowej
lub wojewódzkiej, 48
11) list gratulacyjny do rodziców za bardzo dobre wyniki w nauce, za wysokie osiągnięcia
sportowe w szkole i poza nią oraz wzorowe zachowanie,
12) nagroda organu prowadzącego, instytucji i osób fizycznych
3. O Sposobie innego nagradzania uczniów decyduje Rada Pedagogiczna po konsultacji
 z Samorządem Uczniowskim
§ 119
Nagrodą za szczególne osiągnięcia w nauce i właściwą postawę może być stypendium naukowe
ufundowane przez Radę Rodziców lub sponsora.
§ 120
Nagrodą za szczególnie aktywną postawę w szkole może być uczestnictwo w wycieczce
organizowanej przez Radę Rodziców przy współpracy ze sponsorem.
 § 121
Szkoła powiadamia rodziców o przyznanym uczniom stypendium, wyróżnieniu bądź nagrodzie.
§ 122
1. W szkole mogą być stosowane kary i upomnienia za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów
 oraz uchybianie obowiązkom, a w szczególności za:
1) zaniedbywanie się w nauce,
2) przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) nie przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i koleżanek,
nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców,
4) nieprzestrzeganie obowiązku noszenia w szkole jednolitego stroju, a w dni uroczyste
stroju galowego,
5) brak dbałości o estetykę własnego wyglądu,
6) brak dbałości o estetykę i porządek na terenie szkoły,
7) korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
szkoły,
8) nieposzanowanie godności ludzkiej,
9) spóźnienia i wagary,
10) przemoc fizyczną i psychiczną,
11) szkody materialne wyrządzone w szkole,
12) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków,
13) wchodzenie w kolizje z prawem,
14) kradzież.
§ 123
1. W szkole mogą być stosowane następujące rodzaje kar i upomnień:
1) upomnienie ustne ucznia przez wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu,
2) upomnienie ustne ucznia przez Dyrektora szkoły,
3) nagana ustna udzielona przez Dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela
 przedmiotu,
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu syna, córki,
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy w obrębie tej samej szkoły,
6) naprawianie przez ucznia lub z pomocą rodzica wyrządzonej przez niego szkody
 w szkole.
7) inne rodzaje kar ustalone przez Samorząd Uczniowski i zaakceptowane przez Radę
 Pedagogiczną. 49
8) finansowe pokrycie kosztów wyrządzonej szkody
 2. W przypadku szczególnego naruszenia postanowień Statutu szkoły i obowiązujących
 regulaminów oraz nieskuteczności wcześniej stosowanych kar Dyrektor szkoły może wystąpić
 z wnioskiem do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły po zaopiniowaniu wniosku
 przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
3. Przeniesienia ucznia dokonuje kurator na wniosek Dyrektora szkoły w drodze decyzji, którą
 doręcza się rodzicom ucznia, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 4. Tryb odwoływania od wymierzonej kary:
1) uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołać się od wymierzonej kary w terminie 14 dni
na piśmie skierowanym do Dyrektora szkoły,
2) Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną ma obowiązek w ciągu 14 dni
zbadać sprawę i podjąć decyzje, wykonanie kary może zostać utrzymane w mocy,
zawieszone lub uchylone,
3) wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma
poręczenie jednego z organów statutowych szkoły.
§ 124
Za jedno przewinienie uczeń może być ukarany tylko jeden raz.
 
§ 125
1. Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia
2. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobista uczniów
3. Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze lub nagminnie wagarujący może być
 skreślony z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli ukończył 18 rok życia
 4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze.
 5. Obowiązek ten spełnia wychowawca ukaranego ucznia.
6. W przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie skończył 17 lat należy
 powiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia,
 który skończył 17 lat prokuratora lub policję (art.4 UPN I art. 304 KPK)
1) Przez czyny karalne rozumie się;
a) używanie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) uprawianie nierządu,
c) naruszanie zasad współżycia społecznego,
d) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego,
e) włóczęgostwo,
f) udział w grupach przestępczych,
g) bójki.
2) Postępowanie wobec ucznia, sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa określa procedura;
a) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły,
b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
c) przekazanie sprawcy pod opiekę pedagogowi, Wicedyrektorowi, Dyrektorowi,
d) powiadomienie rodziców sprawcy,
e) powiadomienie policji, jeśli sprawa jest poważna, np. rozbój, uszkodzenie ciała,
 itp.,
3) Gdy sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana – zabezpieczenie
ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa
i przekazanie ich policji. 50
DZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
ROZDZIAŁ 1
 PRZEPISY OGÓLNE
§ 126
 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
 § 127
1.Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
 § 128
 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających
tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych.
 § 129
 
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
2) semestr pierwszy - od 1 września do posiedzenia plenarnej Rady Pedagogicznej
zatwierdzającej wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr, zgodnie z harmonogramem rad
pedagogicznych na dany rok szkolny;
3) semestr drugi - od posiedzenia plenarnej Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki
klasyfikacji za pierwszy semestr do końca roku szkolnego.
2. Ocena postępów ucznia dokonywana jest dwa razy w ciągu roku:
1) ocena śródroczna – druga połowa stycznia;
2) ocena końcoworoczna – druga połowa czerwca.
3. Dodatkowo w połowie każdego semestru - listopad i kwiecień - dokonuje się bilansu ocen
bieżących analizując :
1) zagrożenia i postępy uczniów w nauce,
2) ocenia się ich zachowanie.
 § 130
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz
 o postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 51
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach,
 trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
 wychowawczej,
 
 § 131
 
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
 poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
 z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem
 Uczniowskim warunków i kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 według skali i formie przyjętej w szkole: klasy I – III – ocena opisowa, klasy IV – VI
 i gimnazjum według przyjęte 6 – stopniowej skali ocen i zachowania,
4) ustalanie końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
 edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według
 obowiązującej skali w szkole,
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych
 i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
 edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
 i trudnościach ucznia w nauce,
 
§ 132
 
3. Ocenianie pełni funkcję:
1) diagnostyczną - monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych
 potrzeb.
2) klasyfikacyjną - podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania
 w danym semestrze oraz roku szkolnym.
§ 133
1. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,
2) rozumienie materiału programowego,
3) umiejętność zastosowania wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych,
 wymagających twórczego podejścia do problemu,
4) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego,
 poziomu wiadomości i umiejętności,
5) kultura przekazywania wiadomości,
 
 § 134
1.Oceny dzielą się na:
1) Bieżące (cząstkowe),
2) Klasyfikacyjne śródroczne,
3) Klasyfikacyjne końcoworoczne. 52
§ 135
 
1.Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
 inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom
§ 136
 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
 pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne
 ( o których mowa w § 131 ust.. 1), które sa określone przedmiotowych systemach oceniania,
 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
 zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
 sprostanie tym wymaganiom z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych ( o których mowa w § 131 ust.. 1), do indywidualnych
 potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
 trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje
 także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
 niepublicznej poradni specjalistycznej
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
 indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w ( o których
 mowa w § 131 ust.. 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
 może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 § 137
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności należy
brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki zajęć.
 § 138
1. W uzasadnionych wypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
 wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki podejmuje
 Dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
 w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 § 139
 
Nauczyciele zobowiązani są do ustalenia ostatecznych klasyfikacyjnych ocen śródrocznych
i końcoworocznych oraz do pisemnego podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów najpóźniej
3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§ 140
 
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 53
§ 141
 
Jeżeli dany przedmiot jest nauczany w danym roku w pierwszym semestrze, ocena
semestralna staje się automatycznie oceną końcoworoczną.
§ 142
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3) warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana śródrocznej oraz
końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych
2. Rodzice mogą uzyskać informację bezpośrednio u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do sformułowania Przedmiotowego Systemu Oceniania,
który to dokument dostępny jest w bibliotece szkolnej, u Dyrektora szkoły oraz u nauczycieli
przedmiotów i jest załącznikiem do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
4. Przedmiotowe Systemy Oceniania są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
§ 143
1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania
2. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.
 
§ 144
1. Nauczyciel systematycznie informuje rodziców dzieci o postępach lub
 trudnościach :
1) na zebraniach z rodzicami,
2) konsultacjach pedagogicznych
3) podczas indywidualnych rozmów z rodzicami.
4) dokładne terminy zebrań i konsultacji z rodzicami ustalane są na początku każdego
roku szkolnego.
5) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych lub nagannej ocenie
zachowania nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy informują ucznia, a jego rodziców powiadamiają w bezpośredniej
rozmowie, udokumentowując ten fakt podpisem rodzica w zeszycie wychowawcy,
a w szczególnych przypadkach pismem poleconym na miesiąc przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Na dwa tygodnie przed śródrocznym i końcoworocznym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji, nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy informują ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla niego śródrocznych (końcoworocznych) ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej końcoworocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania 54
3. Podstawową bieżącą formą kontaktów pomiędzy rodzicem, a nauczycielem jest obowiązkowy
zeszyt ucznia.
ROZDZIAŁ 2
 
OCENA UCZNIA W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KL. I – III
§ 145
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w kształceniu zintegrowanym odbywa się
za pomocą oceny opisowej - pisemnej informacji nauczyciela na temat wykonania zadań
 szkolnych przez ucznia oraz jego zachowania.
 § 146
1. Ocena opisowa osiągnięć ucznia w edukacji początkowej uwzględnia następujące sfery
 rozwoju:
1) Rozwój poznawczy:
a) mówienie i słuchanie,
b) pisanie i czytanie,
c) umiejętności matematyczne,
d) umiejętności przyrodniczo – geograficzne,
2) Rozwój artystyczny.
3) Rozwój społeczno – emocjonalny i fizyczny.
§ 147
1. Ocena opisowa spełnia funkcje:
1) diagnostyczną:
a) określa zakres wysiłku włożonego przez dziecko w proces edukacyjny,
b) uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy oraz wysiłek jaki
włożyło w wykonanie zadania edukacyjnego,
c) umożliwia uczniom samodzielne planowanie własnego rozwoju,
d) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku,
e) wskazuje na charakter postępów poczynionych przez poszczególnych uczniów co już
dziecko ma opanowane, co już robi dobrze, nad czym musi popracować; co powinno
zmienić, czego zaniechać?
2) motywacyjną:
a) wywołuje motywacje do dalszego wysiłku w celu dokonania korekt poprzez kolejne
działania,
b) pozytywnie motywuje dzieci, zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się
opłaca, zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiąganie
sukcesu, dodaje wiary w możliwości dziecka – wzmacnia je, budzi zaufanie do
zdobywania wiedzy i umiejętności, wskazuje na możliwość dokonania zmian
w postępowaniu,
3) informacyjną:
a) informuje o jakości osiągnięć edukacyjnych dziecka w porównaniu z celami
kształcenia na danym etapie rozwoju,
b) informuje ucznia o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak daleko jest na
drodze do osiągnięcia celu,
c) dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o sukcesach
 i trudnościach uczniów w nauce, 55
4) klasyfikacyjną - opisowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania
 w danym semestrze oraz roku szkolnym.
§ 148
 
1. W kształceniu zintegrowanym nauczyciel dokonuje oceny pracy dziecka na bieżąco:
1) udzielając ustnych lub pisemnych informacji podczas działań edukacyjnych,
2) zapisując informacje w zeszycie ucznia, który otrzymują rodzice.
§ 149
2. Klasyfikacja śródroczna i roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega:
 1) na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia
 w danym semestrze,
2) ustaleniu jednej opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
 edukacyjnych,
3) ustaleniu jednej opisowej śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 150
Śródroczna ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia kl. I – III szkoły
podstawowej powinna diagnozować działalność dziecka oraz ukierunkować do dalszej pracy.
§ 151
1. Obowiązująca forma śródrocznej oceny opisowej:
1) informacja dla rodziców - karta oceny opisowej
2) dokumentacja szkolna - dokładny zapis oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym
§ 152
Końcoworoczna ocena opisowa osiągnięć i zachowania ucznia kl. I – III określa aktualny
i rzeczywisty stan wiedzy i umiejętności dziecka
§ 153
1. Obowiązująca forma końcoworocznej oceny opisowej:
1) informacja dla rodziców - świadectwo promocyjne,
2) dokumentacja szkolna - dokładny zapis oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz
 w arkuszu ocen.
 § 154
 
W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I – III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną
oraz w porozumieniu z rodzicami ucznia.
§ 155
 
Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy
klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego 56
ROZDZIAŁ 3
OCENA UCZNIA
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM
I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH
ZAJĘC EDUKACYJNYCH
§ 156
1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z obowiązkowych
 i dodatkowych zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według skali:
NAZWA
OCENY
ZAPIS
CYFROWY
SKRÓCONY
ZAPIS OCENY
Celujący 6 Cel
Bardzo dobry 5 Bdb
Dobry 4 Db
Dostateczny 3 Dst
Dopuszczający 2 Dop
Niedostateczny 1 Ndst
 § 157
1.Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny opracowują nauczyciele przedmiotów
w Przedmiotowych Systemach Oceniania. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania
wymagań opracowanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
2.W wymaganiach edukacyjnych wyróżnia się co najmniej dwa poziomy:
1) podstawowy
2) ponadpodstawowy.
 
 § 158
Wymagania na poziom podstawowy obejmują wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne,
przydatne życiowo, niezbędne dla dalszej edukacji.
Aby sprawdzić te wiadomości i umiejętności dobiera się przykłady proste, przejrzyste, typowe,
życiowe.
§ 159
Wymagania na poziom ponadpodstawowy obejmują wiadomości i umiejętności o wyższym
stopniu trudności (niż na poziom podstawowy) bardziej teoretyczne i problematyczne, wymagające
od ucznia umiejętności logicznego myślenia, analizy i syntezy.
Aby sprawdzić te wiadomości i umiejętności dobiera się przykłady mniej typowe, rzadziej
spotykane, bardziej teoretyczne, wymagające od ucznia rozwiązania danego problemu. 57
 § 160
1. Ocena na danym poziomie stawiana jest w zależności od stopnia spełnienia przez ucznia
stawianych mu wymagań według poniższych kryteriów:
1) poziom podstawowy
a) ocena niedostateczna: 0 – 49% (wymagań z poziomu podstawowego)
b) ocena dopuszczająca: 50 – 74% (wymagań z poziomu podstawowego)
c) ocena dostateczna: 75 – 100% (wymagań z poziomu podstawowego)
2) poziom ponadpodstawowy
a) ocena dobra: 45 – 74% (wymagań z poziomu ponadpodstawowego)
b) ocena bardzo dobra: 75 – 100% (wymagań z poziomu ponadpodstawowego)
 § 161
1.Uczeń, który otrzymał ocenę dostateczną z poziomu podstawowego może uzyskać ocenę wyższą
 po pełnieniu wymagań z poziomu ponadpodstawowego określonych w ust.1 pkt 2.
2.W przypadku, gdy uczeń opanował materiał z poziomu podstawowego w stopniu
 dopuszczającym i uzyskał przynajmniej 40% z poziomu ponadpodstawowego, to otrzymuje
 ocenę dostateczną.
 § 162
1. Osiągnięcia uczniów mogą być również oceniane bez podziału na poziomy wymagań.
2. Ocena wówczas stawiana jest w zależności od stopnia spełnienia przez ucznia stawianych
mu wymagań według poniższych kryteriów:
1) ocena niedostateczna: 0 – 39%
 2) ocena dopuszczająca: 40 – 54%
3) ocena dostateczna: 54 – 74%
4) ocena dobra: 75 – 89%
5) ocena bardzo dobra: 90 – 100%
 § 163
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą i rozwiązał zadanie
dodatkowe, zawierające treści wymagające zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności do
rozwiązywania problemów w twórczy sposób lub wykraczających poza podstawę programową.
II. KRYTERIA OCENIANIA
 § 164
1. Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1) Na ocenę celującą:
a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia jest znacznie szerszy niż wymagania zawarte
w podstawie programowej, treści wiąże ze sobą w logiczny układ,
b) rozumienie zgodnie z wymaganiami nauki, uogólnienia i związki między nauczanymi
treściami; wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji i pomocy nauczyciela,
c) samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
posiada umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
d) ma poprawny styl i język wypowiedzi, swobodnie posługuje się terminologią właściwą
dla danego etapu kształcenia i przedmiotu, 58
e) spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i odnosi sukcesy w pozaszkolnych etapach
konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych związanych z zajęciami
edukacyjnymi realizowanymi na terenie szkoły.
2) Na ocenę bardzo dobrą:
a) wyczerpujące opanowanie całego (wymaganego w momencie wystawienia oceny)
 materiału programowego w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane
 w logiczny układ,
b) właściwie rozumie uogólnienia i związki między treściami programowymi,
 samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje
 wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych, rozwiązuje problem (o odpowiednio
 dobranym stopniu trudności) w twórczy sposób,
c) ma poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w
 danym przedmiocie terminologią, udziela precyzyjnych i dojrzałych (odpowiednich do
 wieku) wypowiedzi ustnych i pisemnych.
3) Na ocenę dobrą:
a) uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie,
b) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności,
c) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
korzystając przy tym z różnych pomocy naukowych.
4) Na ocenę dostateczną:
a) zakres opanowanego materiału programowego ograniczony do treści podstawowych,
 uczeń rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
b) poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności
 w sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych) z pomocą nauczyciela,
c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, popełnia
 niewielkie i nieliczne błędy.
5) Na ocenę dopuszczającą:
a) uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
 kształcenia wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez związków i uogólnień,
 z pomocą nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania teoretyczne i praktyczne
 o niewielkim stopniu trudności,
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury są odtwarzane,
 brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
c) posługuje się nieporadnym stylem wypowiedzi, ma ubogie słownictwo, popełnia liczne
 błędy, ma trudności w formułowaniu myśli.
 
6) Ocenę niedostateczną:
otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem
nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu
dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z danych przedmiotów oraz nie jest w stanie
rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet
z pomocą nauczyciela.
 59
 § 165
W trakcie semestru nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają możliwość stawiania znaków
„+” i „-„ przy ocenie bieżącej wyrażonej cyfrą celem zmotywowania ucznia do większego wysiłku.
III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘC EDUKACYJNYCH
 § 166
1. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać uczniów systematycznie, jawnie, zgodnie z ustaloną skalą
 ocen, stosując różne formy oceniania:
1) prace klasowe
2) kartkówki,
3) odpowiedzi ustne
4) aktywność
5) prace domowe,
6) zeszyt przedmiotowy
7) prace w grupach,
8) prace o charakterze praktycznym
9) dodatkowe, nadobowiązkowe prace
10) sprawdziany umiejętności
IV. ZASADY PRZEPROWADZANIA PISEMNYCH PRAC KONTROLNYCH
§ 167
1. Zamiar przeprowadzenia pracy klasowej powinien być odnotowany przez nauczyciela danego
przedmiotu w dzienniku lekcyjnym, na tydzień przed pracą klasową.
2. Prace klasowe, trwające jedną lub więcej godzin lekcyjnych, obejmujące co najmniej jeden
dział programowy, mogą się odbyć po uprzednim przeprowadzeniu lekcji powtórzeniowej i
nie wcześniej niż 7 dni od zapowiedzianego terminu. Ocenianie musi być zgodne z
Przedmiotowym Systemem Oceniania i z wymaganiami na poszczególne poziomy edukacyjne.
3. W jednym dniu w klasie może zostać przeprowadzona tylko jedna praca klasowa.
4. Ustala się, że w ciągu tygodnia w klasie nie można przeprowadzić więcej niż dwie prace
klasowe.
5. Krótkie prace pisemne (tzw. kartkówki) obejmujące od 1- 3 tematów lekcyjnych trwające do
15 minut nie muszą być zapowiadane.
6. W ciągu dwóch tygodni uczeń powinien poznać wynik swojej pracy pisemnej,
w szczególnych przypadkach można od tego odstąpić, np. choroba nauczyciela, święta.
7. Sprawdzone i poprawione pisemne kontrolne są dokumentem przechowywanym przez
nauczyciela do końca roku szkolnego.
8. Prace uczniów ze specyficznymi problemami w nauce przechowywane są przez nauczyciela
przez trzy lata.
 
V. WARUNKI POPRAWY OCEN Z PRAC PISEMNYCH
 § 168
1. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z prac powtórzeniowych (z działu, modułu,
bloku tematycznego) nauczyciel musi określić sposób i termin poprawy oceny w uzgodnieniu
z uczniem.
2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w czasie pracy klasowej uczeń ma prawo do
pisania pracy klasowej w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem. 60
3. Ocena uzyskana przez ucznia z poprawy pisemnej pracy kontrolnej jest wpisywana do
dziennika lekcyjnego obok oceny z pierwszej pracy.
4. Zgłoszenie nieprzygotowania nie dotyczy pisemnych prac klasowych.
VI. TRYB WYSTAWIANIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§ 169
1. Klasyfikowanie polega na:
1) okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania,
2) ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalane są dwa razy w roku szkolnym:
1) na koniec pierwszego semestru w styczniu – ocena śródroczna
2) na koniec roku szkolnego w czerwcu – ocena końcoworoczna.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w zakresie wymagań zapisanych w PSO
według skali i kryteriów zapisanych w § 164.
 § 170
1. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych uzyskanych przez
ucznia
2. Na oceny klasyfikacyjne nie ma wpływu ocena zachowania.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej
i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą końcoworoczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia
edukacyjne są ostateczne z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania
odwoławczego ( § 171)
5. Śródroczną niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń
musi poprawić do 30 IV danego roku szkolnego. Zasady poprawy ustala nauczyciel
prowadzący określone zajęcia edukacyjne.
6. Jeżeli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do poprawy w wyznaczonym
terminie, nauczyciel jest zobowiązany wyznaczyć mu dodatkowy termin.
7. Jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do poprawy w wyznaczonym
terminie otrzymuje ocenę niedostateczną końcoworoczną.
8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczną ocena klasyfikacyjna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 177 ust.1
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła
powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
10. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
11. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 61
VII, WARUNKI I TRYB POPRAWIANIA
OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
 § 171
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły,
 jeśli uznają, że śródroczna lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
 została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –
 wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że śródroczna lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
 edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
 oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
2) ustala śródroczną lub końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych.
3. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem przedmiotów:
 plastyka, muzyka, technika, informatyka, technologia informacyjna oraz wychowanie fizyczne,
 z których sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
3. Termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
 W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –
 przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może on być zwolniony
 z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
 przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela,
 prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela
 zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły ).
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same
 zajęcia edukacyjne
§ 172
1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
2. Do protokołu dołącza się:
 1)pisemne prace ucznia,
 2)zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
§ 173
 
1. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu:
1) podwyższyć stopień w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,
2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku
egzaminu,
3) ustalona przez komisję śródroczna lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej śródrocznej lub
końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być
zmieniona wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 177 ust.1 62
4) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
5) Przepisy pkt. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku śródrocznej lub
końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku
egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od
dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
VIII. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA
§ 174
1. Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia uwzględnia
w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem
 § 179 ust. 5 i 6
3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej
 ustala się według skali:
 
NAZWA OCENY SKRÓCONY
ZAPIS OCENY
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne pop
nieodpowiednie ndp
naganne nag
 
4.Wyjściową oceną zachowania jest ocena dobra. Przy wystawieniu ocen zachowania należy
 kierować się następującymi kryteriami:
5. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) przestrzega regulaminu ucznia, nie podejmując dodatkowych zadań,
2) systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych, prowadzi zeszyty przedmiotowe
 zgodnie z wymaganiami nauczyciela,
3) uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
4) z szacunkiem zwraca się do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) jest koleżeński i życzliwy wobec rówieśników i młodszych kolegów,
6) dba higienę osobistą, estetyczny wygląd i bezpieczeństwo swoje i innych,
7) szanuje mienie klasy, szkoły i kolegów,
 8) systematycznie uczęszcza na zajęcia, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione
 w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 9) jest punktualny. 63
6.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę dobrą, a ponadto:
1) bierze aktywny udział:
a) w zajęciach lekcyjnych,
b) w życiu klasy i szkoły,
 2) wyróżnia się:
 a) kulturą osobistą,
 b) troską o mienie szkoły, klasy i kolegów,
 3) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach,
7. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą, a ponadto
 przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:
4) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, uczestnicząc
 w zajęciach dodatkowych (w szkole i poza szkołą),
5) bierze aktywny udział w życiu środowiska, jest inicjatorem imprez klasowych,
 szkolnych i środowiskowych,
6) reprezentując szkołę, osiąga indywidualnie lub zespołowo wysokie lokaty,
wyróżnienia i dyplomy,
7) udziela pomocy koleżeńskiej.
8.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) nie niszczy mienia szkoły, klasy i kolegów,
2) nie używa wulgarnych słów,
3) nie powoduje kłótni, bójek i konfliktów,
4) zdarzają mu się pojedyncze godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia,
5) nie wywiązuje się w terminie z powierzonych mu prac,
6) sprawia problemy wychowawcze, ale przyznaje się do nich, wyraża skruchę
i wykazuje poprawę.
9.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często jest nieprzygotowany do lekcji i utrudnia jej prowadzenie,
2) nagminnie nie uzupełnia zaległości w nauce,
3) nie przestrzega zasad czystości, higieny osobistej i otoczenia,
 4) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły i kolegów,
 5) używa wulgarnych słów,
 6) wdaje się w bójki, kłótnie i konflikty,
 7) kłamie,
 8) niszczy mienie szkoły, klasy i kolegów,
 9) w semestrze ma więcej niż 10% godzin nieusprawiedliwionych,
10) spóźnia się na lekcje.
10.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia choćby jedno poniższe wykroczenie:
1) ma agresywny stosunek do kolegów, swoim zachowaniem zagraża innym,
2) znęca się fizycznie lub psychicznie nad kolegami,
3) zdarzyło mu się wymuszanie pieniędzy lub kradzież,
4) pali papierosy,
5) pije alkohol,
6) używa lub rozprowadza narkotyki i inne substancje odurzające,
7) w semestrze ma więcej nią 20% godzin nieusprawiedliwionych64
IX. TRYB WYSTAWIANIA OCENY ZACHOWANIA
§ 175
1. Oceny zachowania uczniów dokonują nauczyciele cztery razy w roku szkolnym:
 1) ocena diagnozująca - w miesiącu listopadzie i kwietniu,
 2) ocena klasyfikacyjna - na koniec pierwszego semestru w styczniu i na koniec roku
 szkolnego w czerwcu.
2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając:
 1) samoocenę ucznia,
 2) opinię klasy,
 3) opinię rady pedagogicznej (w szczególności nauczycieli uczących w danej klasie).
3. Na ocenę zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów
dotyczących postępowania odwoławczego.
X. TRYB ODWOŁANIA SIĘ OD OCENY ZACHOWANIA
 § 176
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają,
że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do
7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor
szkoły powołuje komisję, która ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
 jako przewodniczący komisji,
2) wychowawca klasy,
3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
4) pedagog,
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
6) przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może
 być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin posiedzenia komisji,
3) wynik głosowania,
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 65
ROZDZIAŁ 4
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
 § 177
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
 brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
 z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
 przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny
obejmujący poziom podstawowy wymagań edukacyjnych.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok
 nauki,
 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
 oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
 ust. 12.
8. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego:
 1) część pisemna – maksymalnie 90 minut;
 2)część ustna – uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie i 20 minut na odpowiedź.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły
 w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) najpóźniej w ostatnim dniu
 przed posiedzeniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza:
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych,
2) w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych
 lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 przeprowadza komisja
powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –
 jako przewodniczący komisji;
 2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
 dla odpowiedniej klasy.
Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
 ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
 w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.11 pkt.2), a w przypadku
 egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o którym mowa w ust. 4 66
 pkt 2 skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego,
5) uzyskane oceny.
 Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
 ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
 nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
15. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu
 klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
 ustalonym przez Dyrektora szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna lub końcoworoczna ocena
 klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących
 postępowania odwoławczego ( § 171)
17.Uczeń, który nie zdał śródrocznego egzaminu klasyfikacyjnego lub z przyczyn
 nieusprawiedliwionych do niego nie przystąpił, może wystąpić z wnioskiem do Dyrekcji szkoły
 w terminie do 30.IV danego roku szkolnego o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu
 klasyfikacyjnego.
18. Dyrektor szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu
 najpóźniej do 31V danego roku szkolnego.
19. W przypadku nieklasyfikowania ucznia na pierwszy semestr, jest on zobowiązany do zdawania
 egzaminu klasyfikacyjnego końcoworocznego.
20. Uczeń, który nie zdał końcoworocznego egzaminu klasyfikacyjnego lub z przyczyn
 nieusprawiedliwionych do niego nie przystąpił, nie jest klasyfikowany i nie otrzymuje promocji
 do klasy programowo wyższej.
21.Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna końcoworoczna (śródroczna)
 ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
 poprawkowego z zastrzeżeniem § 180 ust..1.
ROZDZIAŁ 5
EGZAMIN POPRAWKOWY
§ 178
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał jedną
ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z informatyki, techniki, plastyki, muzyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
3. Czas trwania egzaminu poprawkowego:
1) część pisemna: 90 minut;
2) część ustna: uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie i 20 minut na odpowiedź
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
6. W skład komisji wchodzą:
 1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
 przewodniczący komisji, 67
 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący.
 Może on być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych
 szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły
 powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same
 zajęcia edukacyjne, może być powołany nauczyciel z innej szkoły w porozumieniu
 z Dyrektorem tej szkoły,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
 komisji.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
 w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu,
 5) ustaloną przez komisję ocenę.
 Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
 odpowiedziach ucznia.
 Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
 Dyrektora szkoły nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, Rada
Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że zajęcia te są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
ROZDZIAŁ 6
WARUNKI OTRZYMANIA PROMOCJI
§ 179
 
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia
niedostatecznego z zastrzeżeniem § 180 ust.9.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz nie uzyskał z żadnego
przedmiotu oceny dostatecznej, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum uczeń, który w wyniku klasyfikacji
 końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
 oraz wzorową ocenę zachowania i nie uzyskał z żadnego przedmiotu oceny dostatecznej,
 otrzymuje nagrodę książkową bądź inną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
 programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 180 ust.9.
5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
 ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną końcoworoczną ocenę
 klasyfikacyjną zachowania.
6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną końcoworoczną ocenę
 klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. 68
ROZDZIAŁ 7
WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADECTWA
UKOŃCZENIA SZKOŁY
 § 180
 
1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na
którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz
przystąpił do sprawdzianu (szkoła podstawowa) lub egzaminu gimnazjalnego.
2. Wynik uzyskany na sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie
szkoły.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu
w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną końcoworoczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania nie kończy szkoły.
ROZDZIAŁ 8
EWALUACJA
§ 181
 
1. Wewnątrzszkolny System Oceniania będzie podlega ewaluacji.
2. Dla potrzeb ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania mogą być przeprowadzone
 ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli, Dyrektora szkoły.
3. Ewaluację wewnątrzszkolnego systemu oceniania można też przeprowadzić w oparciu
 o wnioski:
 1) Rady Pedagogicznej
 2) Dyrekcji Szkoły
 3) Samorządu Uczniowskiego
 4) Rady Rodziców
4. Wszelkie zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna.
5. O zmianach uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostaną powiadomieni na początku
 nowego roku szkolnego. 69
DZIAŁ IX
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 182
1. Obowiązek szkolny uczeń spełnia poprzez uczęszczanie do szkoły, aż do ukończenia
gimnazjum.
2. Podstawą przyjęcia uczniów do klasy I szkoły podstawowej stanowią wyniki testów sprawności
 fizycznej, bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz pisemna
 zgoda rodziców.
3. Do klasy I gimnazjum przyjmowani są absolwenci Sportowej Szkoły Podstawowej, którzy
 pozytywnie zaliczą testy sprawności lekkoatletycznej.
 Do klasy I gimnazjum można również przyjąć na prośbę rodziców absolwentów innych szkół
 podstawowych, którzy wykażą się dobrymi wynikami testu sprawności lekkoatletycznej.
4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia szkoły
2) odpisu arkusza ocen szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
 publicznej, z której uczeń odszedł
3) wyników sprawdzianów sportowych odpowiednich dla danego typu szkoły.
ROZDZIAŁ 2
NABÓR UCZNIÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
§ 183
1. Warunki rekrutacji uczniów do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 klasy o profilu lekkiej
 atletyki:
1) do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat
i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, dla których wyrażono zgodę na
wcześniejsze podjęcie nauki,
2) rekrutację uczniów prowadzi się wśród uczniów z całej gminy,
3) rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez
dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) kryteria sportowe do klasy lekkoatletycznej - ocenie podlegają następujące próby
 sprawnościowe, które obejmują:
 a) bieg wahadłowy 4x5m,
 b) rzut piłka lekarską, - 1 kg,
 c) skok w dal z miejsca,
 d) bieg na 20 m i 200 m,
 e) skok w dal z rozbiegu,
 f) rzut piłeczka palantową.
 g) pomiar wysokości ciężaru ciała 70
 5) Kryteria sportowe do klasy pływackiej - ocenie podlegają następujące próby
 sprawnościowe, które obejmują:
 a) bieg wahadłowy 4x5m,
 b) rzut piłka lekarską, - 1 kg,
 c) skok w dal z miejsca,
 d) bieg na 20 m i 200 m,
 e) skok w dal z rozbiegu,
 f) rzut piłeczka palantową,
 g) testy oceniające ruchomość aparatu stawowo – więzadłowego: ruchomości
 tułowia, ruchomości stawu barkowego, ruchomości stopy,
 h) umiejętności specjalistyczne w wodzie: leżenie w wodzie na plecach i brzuchu,
 poślizg w wodzie.
 6) O zakwalifikowaniu dziecka do klasy o profilu lekkoatletycznym lub pływackim decyduje
 suma punktów uzyskanych ze sprawdzianów testów sprawności fizycznej.
2. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor szkoły na podstawie:
 1) wyników testów sprawności fizycznej,
 2) opinii lekarza,
 3) pisemnej zgody rodziców,
 4) opinii trenerów, członków szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej.
ROZDZIAŁ 3
NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM
§ 184
1. Warunki rekrutacji uczniów do klasy lekkoatletycznej Miejskiego Gimnazjum Sportowego:
 1) termin składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych gimnazjum
 ustalany jest corocznie decyzją Łódzkiego Kuratora Oświaty,
 2) rekrutację do Miejskiego Gimnazjum Sportowego prowadzi się wśród uczniów
 Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz innych szkół z całej gminy,
 3) dla kandydatów do klasy I Gimnazjum Sportowego przeprowadza się sprawdzian
 uzdolnień kierunkowych – predyspozycji lekkoatletycznych – na zasadach
 ogłoszonych co najmniej na trzy miesiące przed terminem sprawdzianów,
 4) rekrutację do Miejskiego Gimnazjum Sportowego przeprowadza szkolna komisja
 rekrutacyjno – kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi
 przepisami.
2. Sprawdziany sprawności lekkoatletycznej przeprowadza się w miesiącach luty – kwiecień
danego roku.
 3. Rekrutacji dokonuje się na podstawie dokumentacji:
1) podanie
2) 1 aktualna fotografia
3) karta zdrowia
4) wykaz ocen z półrocza klasy VI
5) dokumentacja dodatkowych osiągnięć nie dotyczy uczniów Sportowej Szkoły
 Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego.
6) aktualne specjalistyczne badania lekarskie dotyczące kandydatów klas sportowych.
4. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się uczniowie po ukończeniu szkoły
 podstawowej.
5. Ucznia przyjmuje się do Miejskiego Gimnazjum Sportowego na podstawie wyników
 sprawdzianów kompetencji po szkole podstawowej oraz na podstawie kryteriów sportowych 71
6. Kryteria sportowe do klasy lekkoatletycznej - ocenie podlegają następujące próby:
a) bieg na 20 m, i 400 m
b) skok w dal z rozbiegu,
c) skok dosiężny,
d) pchniecie piłka lekarską – 3 kg,
e) pomiar wysokości i ciężaru ciała.
 7. O przyjęciu ucznia do gimnazjum sportowego decyduje Dyrektor szkoły na podstawie:
a) wyników sprawdzianów sprawności lekkoatletycznej,
b) opinii lekarza,
c) dokumentów złożonych przez rodziców,
d) podanie o przyjęcie dziecka do Miejskiego Gimnazjum Sportowego,
e) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
f) zaświadczenie OKE, opinia trenerów, członków komisji rekrutacyjno -
 kwalifikacyjnej
DZIAŁ X
CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 185
1. Szkoła ma własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkolny.
2. Sztandar szkoły przechowywany jest w Izbie Tradycji Szkoły.
3. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w Izbie Tradycji Szkoły.
4. Poczet sztandarowy to: chorąży, zastępca i asysta.
5.Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie
i godni tego zaszczytu.
6.Chorąży i asysta są ubrani odświętnie w strój galowy
7. Na uroczystościach szkolnych śpiewany jest hymn państwowy i hymn szkoły.
8. Na ceremoniał szkolny składa się: ślubowanie klas I szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum
na sztandar szkoły, obchody święta patrona szkoły, uroczyste przekazanie sztandaru przez
kończące szkołę klasy trzecie gimnazjum klasom drugim.
9.Ceremoniał szkolny określa regulamin.
10. Budynek szkoły dekoruje się flagami w święta państwowe.
DZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 186
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o brzmieniu:
a) Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie
Łódzkim,
b) Miejskie Gimnazjum Sportowe w Aleksandrowie Łódzkim
2. W dokumentacji finansowej szkoła używa pieczęci Zespół Szkół Sportowych im. Józefa
Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
3. W dokumentacji dydaktyczno - wychowawczej szkoła używa pieczęci o brzmieniu:
1) Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego Sportowa Szkoła Podstawowa 72
 nr 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
2) Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego Miejskie Gimnazjum Sportowe
 w Aleksandrowie Łódzkim..
§ 187
1. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu
 gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z przepisami prawa
 finansowego.
2. Szkoła posiada dochody własne, które przeznacza głównie na:
1) poszerzenie oferty edukacyjnej (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne)
2) uzupełnianie bazy materialnej,
3) organizowanie konkursów, turniejów, olimpiad szkolnych, gminnych i wyższego
 szczebla,
4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych dla uczniów i ich
 rodziców,
5) organizowanie zawodów sportowych szkolnych, gminnych oraz powiatowych.
§ 188
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
.
 
Uchwała Nr 2/2006/2007 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Sportowych im. J. Jaworskiego
z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu statutu
Zespołu Szkół Sportowych im. J. Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Stanisław Borzęcki
(2014-12-07 23:03:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Borzęcki
(2014-12-07 23:11:30)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X