☰ Menu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr. 3 im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi, ogłoszenia

 

 

PRZETARG

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa książek do biblioteki szkolnej

w ramach realizacji rządowego programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

 

UMOWA  NR SSP/ZP-26-09/1/2018

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Rozstrzygnięcie przetargu UMOWA  NR SSP/ZP-26-09/1/2018

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG

 

Usługi ochrony i dozoru obiektów należących

do Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Jaworskiego

w Aleksandrowie Łódzkim

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SSP/ZP.26-01/2018

Dokument przetargu SSP/ZP.26-01/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SSP/ZP.26-01/2018

na usługi społeczne na :

”USŁUGI OCHRONY I DOZORU OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im .Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim”.

zawiadomienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZETARG DO 30.OOO EURO

Znak sprawy: ZSS/ZP.26-02-2017

 

Zapytanie ofertowe: 

WYMIANA PODŁÓG W KLASACH, POMIESZCZENIU ADMINISTRACYJNYM

ORAZ MALOWANIE KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU B

szkoły podstawowej w Zespole Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego

w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 7/11.

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 10 maja 2017r.

 
 
Wyniki przetargu ZSS/ZP.26-02-2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  ZSS/ZP.26-10/2016 na usługi społeczne:
 
 
Zawiadomienie  sprawie przez Zamawiającego: ZSS/ZP.26-10/2016
 
 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZSS/ZP.26-10/2016

Zamawiający:

 

Zespół Szkól Sportowych

im. Józefa Jaworskiego       

ul. Bankowa 7/11

95-070 Aleksandrów Łódzki

 

   tel/fax 42 712-15-68 lub 42  276-27-17

   e-mail: szkolasport@wp.pl

   www.szkolasport.pl

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

określonym art. 138 o ustawy Pzp (usługi społeczne) na:

 

Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim

na podstawie art. 138 o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm. )

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZSS/ZP.26-10/2016

 

 

Specyfikację zatwierdził: mgr Elżbieta Głowacka

 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 28 listopada 2016 r.

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Zespół Szkól Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza do składania ofert na: „Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim”

1.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

3.     Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a)     „Zamawiający” – Zespół szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
b)    „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,
c)     „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d)     „Ustawa” lub Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),
e)    „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w części II SIWZ.
f)     ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

4.     Dane Zamawiającego:

a.      NIP: 732-186-87-92

b.      REGON: 472314052;

c.      Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki

d.      Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 42  712-15-68; 42 276-27-17

e.      Telefon do kontaktów w sprawie Zamówienia  ; 42 712 – 15 -68 wew.26

f.       E-mail  do korespondencji w sprawie Zamówienia: kadryzss@wp.pl;

g.      Znak postępowania: ZSS/ZP.26-10/2016 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna wykonywana przez licencjonowanych pracowników ochrony.

2.     Pod pojęciem obiektu rozumie się budynek i boiska wraz z posesją i ich wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem.

3.     Pracownik dozoru i ochrony Wykonawca przeszkoli we właściwym dla wykonania zamówienia zakres na własny koszt.

4.     Pracownicy ochrony winni wykonywać swoje obowiązki w ustalonych i sfinansowanych przez Wykonawcę ubraniach służbowych.

5.     Monitoring obiektów i mienia ZSS:

-         Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.

-         Zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwanie.

-                     Konserwację i naprawy elektronicznych i mechanicznych urządzeń i sygnałów alarmowych istniejących w obiekcie.

6.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszej   specyfikacji.

7.     Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

                        79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

1.     Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. 

2.     Miejsce realizacji: Zespół Szkół Sportowych, ul. Bankowa 7/11,

95-070 Aleksandrów Łódzki.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

1.     O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1      Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

1.2      Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł

2.     Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie V.

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punkcie IV.1, każdy z Wykonawców musi do oferty załączyć:

1.1      aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

1.2      opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł.

 

 

VI. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

1.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

3.     Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w cz. I ust. 4. SIWZ. Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 42 712-15-68; 42 276-27-17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadryzss@wp.pl

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Teresa Andrzejczak
nr tel. 42 712-15-68 wew. 26.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.     Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

1.     Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.     Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ)
i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

4.     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

5.    Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:

5.1      Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ

5.2      Dokumenty określone w pkt. V.

5.3  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę - w przypadku podpisywania oferty przez osoby niewymienione w odpisie z właściwego rejestru.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, należy przedstawić w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.2 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.3 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.     Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7.     Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości. Koperta winna być oznaczona danymi Wykonawcy oraz zaadresowana i opisana następująco:

 

&................................................................................................................................................................

Wykonawca:

Zamawiający:

Zespół Szkół Sportowych, ul. Bankowa 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki

OFERTA NA:

„Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim nr ZSS/ZP.26-05/2016

Nie otwierać przed dniem .............................. (podać ostateczny termin otwarcia ofert)

 

&................................................................................................................................................................

 

8.     Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Szkoły B-9 na parterze.

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Szkoły.

3.       Termin składania ofert upływa dnia 09 grudnia 2016 r. o godz.12.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

4.       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego; pokój B-113.

5.       Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku (zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ).

2.     W cenie kosztorysu ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.     Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT.

4.     Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

5.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

6.     Cena nie będzie podlegała podwyższeniu do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen materiałów.

7.     Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

XIV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM                                                                          RANGA

§  cena                                                                                 -    100%

Cena – obliczana jest wg wzoru:

Cena=(C m / C b) x 100 x 100%

C m – najniższa cena oferty,      C b – cena oferty badanej

Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.

 

 

XV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a)    odpowiada wszystkim wymaganiom stawianym w SIWZ,

b)    została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.

2.     Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

a)    Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3;

b)    nie odpowiada wszystkim wymaganiom Zamawiającego wskazanym w ogłoszeniu i SIWZ,
z zastrzeżeniem ust. 3;

c)     Wykonawca nie wykazał właściwego umocowania dla osoby podpisującej ofertę, z zastrzeżeniem ust. 3;

d)    jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3.     Zamawiający może żądać od Wykonawców:

a)    uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw w przypadku ich niezłożenia lub gdy są one niekompletne, zawierają błędy bądź budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, przy czym nie dotyczy to treści oferty;

b)    wyjaśnienia treści oferty i załączonych dokumentów w razie wątpliwości uniemożliwiających ocenę oferty;

c)     wyrażenia zgody na poprawę przez Zamawiającego nieistotnych omyłek w treści oferty dokonywanych w celu usunięcia błędów o charakterze formalnym lub błędów nieistotnych z punktu widzenia przedmiotu zamówienia.

4.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia.

5.     Zamawiający może nie udzielić zamówienia w przypadku, gdy:

a)    nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)     wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

6.     W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza informację o tym fakcie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

XVI. WZÓR UMOWY

 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy

zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 2 SIWZ.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom

i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI

 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

§  Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

§  Załącznik nr 2 – Projekt umowy

§  Załącznik nr 3 – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia,

 

 

Numer sprawy ZSS/ZP.26-10/2016                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ                                     

 

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy                albo            Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu ..........................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:.............................................................................

Województwo............................................................... Powiat.........................................................................

Internet: http://...........................................................
e-mail:..........................@...........................................

Dla:

Zespołu szkół Sportowych im. Jozefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego
ul. Bankowa 7/11 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia ………….2016 r. o postępowaniu nr – ZSS/ZP.26-10/2016 pn. Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim:

1.     Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówieniem, zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ w miesięcznej cenie ryczałtowej:

Netto: ……………………………… złotych + ...… % VAT

Brutto (z podatkiem VAT): ……………………………… złotych

słownie: …………………………………………………………………………….

2.     Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności, tj. 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3.     Termin realizacji zamówienia –  od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

4.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.     Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

7.     Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

 

 

 

 

...............                                                        ………...................................................................

   Data                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Numer sprawy ZSS/ZP.26-10/2016                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ                                     

 

 

                                                        UMOWA NR ……./…….

zawarta w Aleksandrowie w dniu ………………………..r.

pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego

w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 7/11

NIP: 732-18-68-792, REGON:472314052

Reprezentowanym przez:

Dyrektora- mgr Elżbietę Głowacką,

z kontrasygnatą Głównej Księgowej – mgr Anety Jamorskiej

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ………………………………………………

………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

………………………………………………..

zarejestrowanym w ………………………………. pod numerem …………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§1

1.     Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje następujące prace:

prowadzenie usług ochrony i dozoru obiektów zlokalizowanych przy ul. Bankowej 7/11 w Aleksandrowie Łódzkim.

2.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będący jednocześnie załącznikiem do niniejszej umowy.

3.     Wykonawca posiada wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

4.     Wykonawca na bieżąco będzie aktualizował plan „Ochrony obiektu” z wykazem zadań agenta ochrony i dozoru.

§2

1.     Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

2.     Stronom służy prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

                                                                  

§3

1.     Strony ustalają w oparciu o ofertę złożoną w przetargu nieograniczonym wynagrodzenie miesięczne  za usługi ochrony i dozoru w następującej wysokości:

          Cena netto: ……………………słownie zł:……………………………………………...

         Cena brutto: ……………………słownie zł:……………………………………………..

(łącznie z podatkiem VAT).

2.     Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy stanowi podstawę do zmiany warunków wynagrodzenia

§4

1.     Zapłata wynagrodzenia następować będzie na koniec miesiąca przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2.     W przypadku zwłoki z zapłacie Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za zwłokę.

§5

Wykonawca odpowiada materialnie, czyli ponosi koszty zakupu, naprawy za ewentualne szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji mienia szkolnego, w szczególności środki trwałe w użytkowaniu, sprzęt RTV oraz sprzęt komputerowy znajdującego się na terenie budynku szkolnego, boiska wraz z posesją i jej wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem objętego ochroną i dozorem.

§6

1.     W przypadku stwierdzenia protokołem złej jakości pracy Wykonawcy, Zamawiający naliczać będzie 0,1% kwoty umownej za wyszczególnienie w §1 prace za każdorazowe stwierdzenie złej jakości pracy.

2.     Zapłata kary umownej następować będzie poprzez jej potrącanie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

3.     Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§7

Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszej umowy – seria ……………. nr………………………………….. do sumy ………………………..zł 

§8

1.     Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:

a.     Niewłaściwego wykonania prac o określonych w § 1, potwierdzonych, co najmniej 3 protokołami sporządzonymi przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

b.     Naruszenie § 1 umowy.

2.     W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ustępie pierwszym Wykonawca nie przysługuje żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.                                                                                 

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowa zostaje sporządzona dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

 

 

…………………………….                                                                               …………………………………

       Zamawiający                                                                                              Wykonawca

 

Numer sprawy ZSS/ZP.26-10/2016

 

Załącznik Nr 3 SIWZ

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

§1

                                                      Dozór zakresu obowiązków

 

1.     Dozór obiektu obejmuje zarówno budynki szkolne, plac zabaw, stadion LA wraz z posesją i ich wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem, wspomagany systemem alarmowym.

2.     Stała i nieprzerwana obserwacja powierzonego terenu wraz ze znajdującym się na tym terenie mienia.

3.     Sprawdzanie pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły celem stwierdzenia
i zabezpieczenia w czasie pobytu na terenie szkoły dyrekcji, pracowników administracji bądź pracowników obsługi:

a.     czy nie pozostawiono zapalonych świateł,

b.     czy są zamknięte i zabezpieczone,

c.     czy są zamknięte okna znajdujące się w pomieszczeniach klasowych, gabinetach, wc
i innych,

d.     stanu oświetlenia.

4.     Obowiązkiem dozorcy jest zgłoszenie po zakończeniu dyżury zauważonych uszkodzeń np. oświetlenia, drzwi, klamek, zamknąć itp. mających wpływ na zabezpieczenie obiektu i mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

5.     Dozorca wykonuje też inne prace zlecone przez dyrektora szkoły np. odśnieżanie obejść, podlewanie trawy w soboty, niedziele i święta tj. dni wolne od pracy pracowników szkoły.

6.     W czasie wynajmowania przez obcych użytkowników pomieszczeń szkolnych np. sala gimnastyczna, sale dydaktyczne itp.  należy:

a.     wpuszczać i wypuszczać z obiektu wynajmowanego tylko osoby upoważnione, tj zgodnie z harmonogramem wynajmów znajdującym się na portierni,

b.     sprawdzać czy wynajmowanie pomieszczenie jest należycie zabezpieczone,

c.     określić teren/ miejsce/ gdzie w/w osoby mogą przebywać.

7.     Dozorcy odpowiadają za klucze od pomieszczeń powierzonych im komisyjnie.

8.     Dozorcy odpowiadają za powierzone im pomieszczenia.

9.     Dozorca zobowiązany jest do otwierania i zamykania drzwi ewakuacyjnych zgodnie
z otrzymanym planem lekcji.

10.  W okresie jesienno-zimowym zobowiązuję się do włączania i wyłączania oświetlenia w czasie przerw lekcyjnych w budynku szkoły.

 

 

 

§2

Ochrona – zakres obowiązków

1.     Nie wpuszcza na teren szkoły / budynku / i posesji osób co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze mogą zakłócać porządek lub zagrać bezpieczeństwu uczniów.

2.     Sprawuje opiekę nad bezpieczeństwem budynku i całości sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami i mieniem szkoły i jej pracowników na posesji szkolnej.

3.     Szczególną uwagę zwraca na problem palenia papierosów, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły i posesji.

4.     Reaguje na bójki między uczniami oraz przejawy agresji słownej i czynnej.

5.     W trakcie lekcji dba o to, aby uczniowie bez potrzeby nie wychodzili na teren szkoły i nie przebywali na korytarzach zakłócając ciszę, w toaletach itp.

6.     Zwraca uwagę na poszanowanie mienia szkoły przez uczniów.

7.     Wykonuje inne polecenia i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

8.     O zaistniałych incydentach zawiadamia niezwłocznie dyrektora lub kierownika administracyjno – gospodarczego.

9.     Przy wykonaniu zadań nie może:

- stosować przymusu bezpośredniego,

- naruszać godności uczniów,

- ingerować w działalność pracownika pedagogicznego szkoły,

- stosować na własną rękę kar czy innych środków oddziaływania na uczniów

10.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony i dozoru w ramach powyższych obowiązków, zostanie ustalony z dyrektorem szkoły.

11.  Nie wypuszcza dzieci na przerwie na zewnątrz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych

12.  W razie alarmu pożarowego pracownik ochrony zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w Instrukcji Przeciwpożarowej.

                                                         

§3

Objazdy prewencje, nocne

 

1.     Wspomaganie pracownika ochrony w sytuacjach zagrożenia kradzieżą, włamaniem bądź napadem.

2.     Telefoniczne informowanie dyrektora bądź kierownika gospodarczego o każdorazowej sytuacji naruszenia mienia szkolnego.

3.     W razie włączenie alarmu natychmiastowy przyjazd jednostki operacyjnej.

§4

Monitoring obiektów

 

1.     Stały dozór sygnałów i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.

2.     Konserwacja i naprawa elektronicznych i mechanicznych urządzeń i sygnałów alarmowych istniejących w obiekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie przetargu Sygn ZSS/ZP.26-05/2016

/public/get_file.php?id=378814

 

 

Sygn ZSS/ZP.26-05/2016                                    Aleksandrów Łódzki, dnia 28 października 2016r.

 

Zamawiający (nazwa i adres) :

Zespół Szkól Sportowych

im. Józefa Jaworskiego       

ul. Bankowa 7/11

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel/fax: 42 712-15-68 lub 42  276-2717

e-mail: szkolasport@wp.pl

www.szkolasport.pl

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
na podstawie art. 138o ustawy Pzp

 

 

  1. Przedmiot zamienienia:

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna wykonywana przez licencjonowanych pracowników ochrony.

2.    Pod pojęciem obiektu rozumie się budynek i boiska wraz z posesją i ich wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem.

3.    Pracownik dozoru i ochrony Wykonawca przeszkoli we właściwym dla wykonania zamówienia zakres na własny koszt.

4.    Pracownicy ochrony winni wykonywać swoje obowiązki w ustalonych i sfinansowanych przez Wykonawcę ubraniach służbowych.

5.    Monitoring obiektów i mienia ZSS:

-        Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.

-        Zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwanie.

-        Konserwację i naprawy elektronicznych i mechanicznych urządzeń i sygnałów alarmowych istniejących w obiekcie.

 

  1. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 1 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2019 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

1.    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1    Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

1.2    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

2.    W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi do oferty załączyć:

1.1    aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

1.2    opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200.000,00 zł

 

  1. Kryteria oceny oferty:

 

Kryterium i waga kryterium:

 -Cena - 100%

Cena – obliczana jest wg wzoru:

Cena=(C m / C b) x 100 x 100%

C m – najniższa cena oferty,         C b – cena oferty badanej

Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.

 

  1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

1.      Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Szkoły B-9 na parterze.

2.      W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Szkoły.

3.      Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2016 r. o godz.12.00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

4.      Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 13.00

w siedzibie Zamawiającego; pokój B-113.

5.      Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

 

 

 

 

 

                                                                          .......................................................................

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Zamawiający:

 

Zespół Szkól Sportowych

im. Józefa Jaworskiego       

ul. Bankowa 7/11

95-070 Aleksandrów Łódzki

 

   tel/fax 42 712-15-68 lub 42  276-2717

   e-mail: szkolasport@wp.pl

   www.szkolasport.pl

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

określonym art. 138 o ustawy Pzp (usługi społeczne) na:

 

 

Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim
na podstawie art. 138 o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm. )

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez  Zamawiającego: ZSS/ZP.26-05/2016

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikację zatwierdził: mgr Elżbieta Głowacka

 

 

 

 

Aleksandrów Łódzki, dnia 28 października 2016 r.

 

 

 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

Zespół Szkól Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim zaprasza do składania ofert na: „Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim”

1.     Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich, którzy pobrali SIWZ.

3.     Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a)     „Zamawiający” – Zespół szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim,
b)    „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,
c)     „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
d)     „Ustawa” lub Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.),
e)    „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w części II SIWZ.
f)     ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

4.     Dane Zamawiającego:

a.      NIP: 732-186-87-92

b.      REGON: 472314052;

c.      Dokładny adres do korespondencji: Zespół Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego, ul. Bankowa 7/11, 95-070 Aleksandrów Łódzki

d.      Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 42  712-15-68; 42 276-27-17

e.      Telefon do kontaktów w sprawie Zamówienia  (42) 712 15 68 wew. 26;

f.       E-mail  do korespondencji w sprawie Zamówienia: kadryzss@wp.pl;

g.      Znak postępowania: ZSS/ZP.26-05/2016 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.     Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna wykonywana przez licencjonowanych pracowników ochrony.

2.     Pod pojęciem obiektu rozumie się budynek i boiska wraz z posesją i ich wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem.

3.     Pracownik dozoru i ochrony Wykonawca przeszkoli we właściwym dla wykonania zamówienia zakres na własny koszt.

4.     Pracownicy ochrony winni wykonywać swoje obowiązki w ustalonych i sfinansowanych przez Wykonawcę ubraniach służbowych.

5.     Monitoring obiektów i mienia ZSS:

-         Stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.

-         Zapewnienie grupy interwencyjnej na pilne wezwanie.

-                     Konserwację i naprawy elektronicznych i mechanicznych urządzeń i sygnałów alarmowych istniejących w obiekcie.

6.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do niniejszej   specyfikacji.

7.     Numer CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:

                        79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

 

1.     Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2019r. 

2.     Miejsce realizacji: Zespół Szkół Sportowych, ul. Bankowa 7/11,

95-070 Aleksandrów Łódzki.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

1.     O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1      Posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432).

1.2      Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 200.000,00 zł

2.     Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie V.

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE IV:

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu określonych w punkcie IV.1, każdy z Wykonawców musi do oferty załączyć:

1.1      aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,

1.2      opłaconą, aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200.000,00 zł.

 

 

VI. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 

Termin zapłaty faktur wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

 

1.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.     Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pocztową uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

3.     Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania pod adres wskazany w cz. I ust. 4. SIWZ. Zapytania mogą być również składane faksem pod numer: 42 712-15-68; 42 276-27-17 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kadryzss@wp.pl

 

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest pani Teresa Andrzejczak
nr tel. 42 712 15 68 wew. 26.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

1.     Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 

1.     Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.     Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.     Oferta winna być sporządzona wg wzoru FORMULARZA OFERTY (załącznik nr 1 do SIWZ)
i podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”).

4.     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Wszystkie zapisane stronice oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

5.    Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest Wykonawca:

5.1      Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SIWZ

5.2      Dokumenty określone w pkt. V.

5.3  Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę - w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.1, należy przedstawić w formie oryginału.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.2 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez wykonawcę.

Dokumenty wskazane w punktach: 5.3 należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6.     Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie ofert wariantowych/alternatywnych spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

7.     Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości. Koperta winna być oznaczona danymi Wykonawcy oraz zaadresowana i opisana następująco:

 

&................................................................................................................................................................

Wykonawca:

Zamawiający:

Zespół Szkół Sportowych, im. Józefa Jaworskiego ul. Bankowa 7/11,

95-070 Aleksandrów Łódzki

OFERTA NA:

„Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim nr ZSS/ZP.26-05/2016

Nie otwierać przed dniem ..... (podać ostateczny termin otwarcia ofert)

 

&................................................................................................................................................................

 

8.     Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 

XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć - w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Szkoły B-9 na parterze.

2.       W przypadku wysłania oferty przesyłką pocztową czy kurierską o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Szkoły.

3.       Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2016 r. o godz.12.00. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

4.       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego; pokój B-113.

5.       Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.     Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku (zgodnie z Zał. nr 1 do SIWZ).

2.     W cenie kosztorysu ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.     Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki należnego podatku VAT.

4.     Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

5.     Cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich upustów cenowych (rabatów), jakie Wykonawca oferuje.

6.     Cena nie będzie podlegała podwyższeniu do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności ze względu na wzrost kosztów produkcji, wahania kursów walutowych, wysokość inflacji, wzrost wskaźników cen materiałów.

7.     Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

XIV. OPIS  KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

KRYTERIUM                                                                          RANGA

§  cena                                                                                 -    100%

Cena – obliczana jest wg wzoru:

Cena=(C m / C b) x 100 x 100%

C m – najniższa cena oferty,      C b – cena oferty badanej

Oferta najkorzystniejsza to oferta z najwyższą ilością punktów.

 

 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza informację o tym fakcie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

XIV. WZÓR UMOWY

 

Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy

zgodnej z opracowanym wzorem umowy - załącznik Nr 2 SIWZ.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom

i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

 

 

XV. ZAŁĄCZNIKI

 

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

§  Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

§  Załącznik nr 2 – Projekt umowy

§  Załącznik nr 3 – Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia,

 

 

Numer sprawy ZSS/ZP.26-05/2016                                                   Załącznik nr 1 do SIWZ                                     

 

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

 

Nazwa i siedziba Wykonawcy                albo            Imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres Wykonawcy

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko, stanowisko):

.....................................................................................................................................................

Nr telefonu, faksu .........................................................................................................................

Regon:......................................................................... NIP:.............................................................................

Województwo............................................................... Powiat.........................................................................

Internet: http://...........................................................
e-mail:..........................@...........................................

Dla:

Zespołu szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim reprezentowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego


ul. Bankowa 7/11 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

 

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia ………….2016 r. o postępowaniu nr – ZSS/ZP.26-05/2016 pn. Usługi ochrony i dozoru obiektów należących do Zespołu Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego w Aleksandrowie Łódzkim:

 

1.     Oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówieniem, zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ w miesięcznej cenie ryczałtowej:

Netto: ……………………………… złotych + ...… % VAT

Brutto (z podatkiem VAT): ……………………………… złotych

słownie: …………………………………………………………………………….

2.     Potwierdzamy spełnienie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności, tj. 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

3.     Termin realizacji zamówienia –  od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

4.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z załączonym wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.     Oferta została złożona na ……………………………….. zapisanych stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….....……… do nr ……………….. .

7.     Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

(numerowany wykaz załączników wraz z tytułami)

................................................................

................................................................

 

...............                                                        ………...................................................................

   Data                                                             Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

Numer sprawy ZSS/ZP.26-05/2016                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ                                     

 

 

                                                        UMOWA NR ……./…….

zawarta w Aleksandrowie w dniu ………………………..r.

pomiędzy Zespołem Szkół Sportowych im. Józefa Jaworskiego

w Aleksandrowie Łódzkim ul. Bankowa 7/11

NIP: 732-18-68-792, REGON:472314052

Reprezentowanym przez:

Dyrektora- mgr Elżbietę Głowacką,

z kontrasygnatą Głównej Księgowej – mgr Anety Jamorskiej

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a ………………………………………………

………………………………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

………………………………………………..

zarejestrowanym w ………………………………. pod numerem …………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§1

1.     Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca przyjmuje następujące prace:

prowadzenie usług ochrony i dozoru obiektów zlokalizowanych przy ul. Bankowej 7/11 w Aleksandrowie Łódzkim.

2.     Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będący jednocześnie załącznikiem do niniejszej umowy.

3.     Wykonawca posiada wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

4.     Wykonawca na bieżąco będzie aktualizował plan „Ochrony obiektu” z wykazem zadań agenta ochrony i dozoru.

§2

1.     Umowa zostaje zawarta na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

2.     Stronom służy prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

                                                                  

§3

1.     Strony ustalają w oparciu o ofertę złożoną w przetargu nieograniczonym wynagrodzenie miesięczne za usługi ochrony i dozoru w następującej wysokości:

          Cena netto: ……………………słownie zł:……………………………………………...

         Cena brutto: ……………………słownie zł:……………………………………………..

(łącznie z podatkiem VAT).

2.     Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy stanowi podstawę do zmiany warunków wynagrodzenia

§4

1.     Zapłata wynagrodzenia następować będzie na koniec miesiąca przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2.     W przypadku zwłoki z zapłacie Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za zwłokę.

§5

Wykonawca odpowiada materialnie, czyli ponosi koszty zakupu, naprawy za ewentualne szkody powstałe w wyniku kradzieży lub dewastacji mienia szkolnego, w szczególności środki trwałe w użytkowaniu, sprzęt RTV oraz sprzęt komputerowy znajdującego się na terenie budynku szkolnego, boiska wraz z posesją i jej wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem objętego ochroną i dozorem.

§6

1.     W przypadku stwierdzenia protokołem złej jakości pracy Wykonawcy, Zamawiający naliczać będzie 0,1% kwoty umownej za wyszczególnienie w §1 prace za każdorazowe stwierdzenie złej jakości pracy.

2.     Zapłata kary umownej następować będzie poprzez jej potrącanie z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

3.     Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§7

Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot niniejszej umowy – seria ……………. nr………………………………….. do sumy ………………………..zł 

§8

1.     Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w następujących przypadkach:

a.     Niewłaściwego wykonania prac o określonych w § 1, potwierdzonych, co najmniej 3 protokołami sporządzonymi przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

b.     Naruszenie § 1 umowy.

2.     W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w ustępie pierwszym Wykonawca nie przysługuje żadne roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.                                                                                

§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11

Sprawy wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowa zostaje sporządzona dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.

 

 

…………………………….                                                                               …………………………………

       Zamawiający                                                                                              Wykonawca

 

Numer sprawy ZSS/ZP.26-05/2016

 

Załącznik Nr 3 SIWZ

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

§1

                                                      Dozór zakresu obowiązków

 

1.     Dozór obiektu obejmuje zarówno budynki szkolne, plac zabaw, stadion LA wraz z posesją i ich wyposażeniem wyznaczonym ogrodzeniem, wspomagany systemem alarmowym.

2.     Stała i nieprzerwana obserwacja powierzonego terenu wraz ze znajdującym się na tym terenie mieniem oraz zapobieganie przed próbami kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia.

3.     Sprawdzanie pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły celem stwierdzenia
prawidłowego zabezpieczenia:

a.     czy nie pozostawiono zapalonych świateł,

b.     czy są zamknięte okna znajdujące się w pomieszczeniach klasowych, gabinetach, wc
i innych,

c.     stanu oświetlenia.

4.     Obowiązkiem pracownika ochrony jest zgłoszenie po zakończeniu dyżury zauważonych uszkodzeń np. oświetlenia, drzwi, klamek, zamknąć itp. mających wpływ na zabezpieczenie obiektu i mienia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

5.     Pracownik ochrony wykonuje też inne prace zlecone przez dyrektora szkoły np. odśnieżanie obejść, podlewanie trawy w soboty, niedziele i święta tj. dni wolne od pracy pracowników szkoły.

6.     W czasie wynajmowania przez obcych użytkowników pomieszczeń szkolnych np. hala sportowa, sala gimnastyczna, sale dydaktyczne itp.  należy:

a.     wpuszczać i wypuszczać z obiektu wynajmowanego tylko osoby upoważnione, tj zgodnie z harmonogramem wynajmów znajdującym się na portierni,

b.     sprawdzać czy wynajmowane pomieszczenie są należycie zabezpieczone,

c.     określić teren/ miejsce/ gdzie w/w osoby mogą przebywać.

7.     Pracownicy ochrony odpowiadają za klucze od pomieszczeń powierzonych im komisyjnie.

8.     Pracownicy ochrony odpowiadają za powierzone im pomieszczenia szkolne.

9.     Pracownicy ochrony zobowiązani są do otwierania i zamykania drzwi ewakuacyjnych zgodnie
z otrzymanym planem lekcji.

10.  Pracownicy ochrony w okresie jesienno-zimowym zobowiązuję się do włączania i wyłączania oświetlenia w czasie przerw lekcyjnych w budynku szkoły.

 

 

 

 

 

 

§2

Ochrona – zakres obowiązków

 

1.     Pracownik ochrony:

1)    nie wpuszcza na teren szkoły / budynku / i posesji osób, co, do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze mogą zakłócać porządek lub zagrażać bezpieczeństwu uczniów.

2)    sprawuje opiekę nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami i mieniem szkoły i jej pracowników przebywających na posesji szkolnej,

3)    szczególną uwagę zwraca na problem palenia papierosów, picia alkoholu, używania i rozprowadzania narkotyków na terenie szkoły i posesji,

4)    reaguje na bójki między uczniami oraz przejawy agresji słownej i czynnej,

5)    w trakcie lekcji dba o to, aby uczniowie bez potrzeby nie wychodzili na teren szkoły i nie przebywali na korytarzach zakłócając ciszę, w toaletach itp.,

6)    zwraca uwagę na poszanowanie mienia szkoły przez uczniów,

7)    wykonuje inne polecenia i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

8)    o zaistniałych incydentach zawiadamia niezwłocznie dyrektora lub kierownika  gospodarczego.

2.     Przy wykonywaniu powierzonych zadań pracownik ochrony nie może:

1)    stosować przymusu bezpośredniego,

2)    naruszać godności uczniów,

3)    ingerować w działalność pracownika pedagogicznego szkoły,

4)    stosować na własną rękę kar czy innych środków oddziaływania na uczniów.

3.     Pracownik ochrony w razie zagrożenia pożarowego natychmiast powiadamia Staż Pożarną,

a następnie swoją jednostkę macierzystą, dyrektora szkoły, kierownika gospodarczego

oraz podejmuje akcję gaśniczą za pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego.

4.     Nie wypuszcza uczniów poza teren obiektu szkolnego podczas trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych.

5.     Rejestruje wszystkie wejścia osób postronnych na teren szkoły w księdze wejść.

6.     W razie alarmu pożarowego pracownik ochrony zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w Instrukcji Przeciwpożarowej.                                             

§3

Objazdy prewencje, nocne

 

1.     Do obowiązków grupy interwencyjnej na pilne wezwanie należy:

1)    Wspomaganie pracownika ochrony w sytuacjach zagrożenia kradzieżą, włamaniem bądź napadem,

2)    Telefoniczne informowanie dyrektora bądź kierownika gospodarczego o każdorazowej sytuacji naruszenia mienia szkolnego,

3)    W razie włączenie alarmu natychmiastowy przyjazd jednostki operacyjnej,

 

 

 

§4

Monitoring obiektów

 

1.     Stały dozór sygnałów i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i sygnałach alarmowych.

2.     Konserwacja i naprawa elektronicznych i mechanicznych urządzeń i sygnałów alarmowych istniejących w obiekcie szkoły.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
(2018-01-21)
Udostępnił:
Stanisław Borzęcki
(2014-12-07 23:14:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Stanisław Borzęcki
(2018-10-18 17:09:05)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X